cudzoziemiec

Cudzoziemiec jest tylko w teorii chroniony przed wyzyskiem

Cudzoziemiec tylko w teorii chroniony przed wyzyskiem

Prawo nie pozwala pracować cudzoziemcom bez limitu czasu I za codzienną
miskę ryżu. Ale przepisy trudno egzekwować
Zasady świadczenia pracy na podstawie tzw. umów eksportowych określone są w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Obowiązują odrębne surowe kryteria wydawania zezwoleń na pracę osobom zatrudnionym w firmie zagranicznej niemającej oddziału (zakładu) w Polsce, które zostały delegowane do realizacji usługi eksportowej na terenie naszego kraju. Pierwszym warunkiem zalegalizowania pracy jest odpowiedni poziom wynagradzania. Pobory np. obywatela ChRL przysłanego służbowo nie mogą być niższe o więcej niż 30 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wdanym województwie.
Innym wymogiem jest zatrudnienie na warunkach zgodnych z art. 67 kodeksu pracy. Oznacza to, że firma musi zapewnić warunki pracy zgodne z minimalnymi standardami wynikającymi z kp. Chodzi m.in. o normy czasu pracy, okresy wypoczynku, wy nagrodzenie za nadgodziny, BHP, urlop wypoczynkowy. Firma nieprzestrzegająca tych norm naraża się na cofnięcie zezwoleń i sankcje ze strony PIP.
Do niedawna problemem było skontaktowanie się z przedstawicielem firmy, który przekazywałby kontroli dokumenty dotyczące zatrudnienia i reprezentował pracodawcę wobec wojewody i organów kontrolnych. Teraz taki przedstawiciel musi być, co więcej - firma nie może już prowadzić dokumentacji pracowniczej wyłącznie w języku ojczystym. Część dokumentów, m.in. dotycząca warunków zatrudnienia, ma być sporządzana w języku polskim lub być na ten język przetłumaczona. Faktycznie więc PIP sprawdza najpierw porządek w papierach, bo z zatrudnianymi raczej nie porozmawia.
- Faktycznie nie każda kontrola odbywa się z udziałem tłumacza, który pomoże porozmawiać z pracownikami, by bez udziału przedstawiciela firmy zweryfikować, czy przestrzegane są normy prawa pracy.
Inspekcja nie ma na etatach Orientalistów; koszty tłumaczeń są duże, a w wypadku języków egzotycznych - najwyższe.
Jeżeli PIP stwierdzi nieprawidłowości i uchybienia w standardach zatrudnienia cudzoziemców, może występować do wojewody o uchylenie decyzji zezwalających na Podjęcie pracy. Oczywiście taki wniosek nie jest dla tego organu wiążący.

Źródło-Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość