Gdzie płaci daninę zagraniczny udziałowiec krajowego podmiotu

Na podstawie postanowień umowy z USA o unikaniu podwójnego opodatkowania nie można wykluczyć, że udział amerykańskiego rezydenta podatkowego w polskiej spółce komandytowo-akcyjnej prowadzi do powstania zakładu nierezydenta
w Polsce.
Tak orzekł NSA w wyroku z 10 kwietnia 2013 r. (II FSK 1676/11).
Rezydent podatkowy USA będący organizacją "no for profit" i wspólnikiem polskiej SKA, zwróci! się do organu podatkowego z pytaniem, czy zgodnie z polsko-amerykańską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jego zyski z tytułu udziału w spólce osobowej powinny być opodatkowane w Polsce. Zdaniem wnioskodawcy zysk powinien podlegać opodatkowaniu tylko w USA. We wniosku o wydanie interpretacji wskazano, że organizacja nie powinna być opodatkowana w Polsce, gdyż spółka osobowa nie jest jej zakładem. Organ podatkowy w wydanej interpretacji nie podzieli! tego stanowiska. Podkreślił, że SKA jest podmiotem transparentnym podatkowo (podlegającym opodatkowaniu jedynie na poziomie wspólników), a zatem należy przyjąć, że uczestnictwo w takiej spółce jest dla nierezydenta równoznaczne z posiadaniem zakładu w Polsce. W związku z tym zysk z SKA będzie dla podmiotu zagranicznego dochodem z działalności gospodarczej
podlegającym opodatkowaniu w Polsce. Wobec takiego rozstrzygnięcia wniesiono skargę do WSA, która została uznana za zasadną (III S.A./Wa 3345/10). Sąd wskazał, że SKA jest odrębnym od wspólników podmiotem z siedzibą w Polsce prowadzącym przedsiębiorstwo pod własną firmą, toteż nie może być równocześnie zakładem przedsiębiorcy zagranicznego. Na poparcie swojego stanowiska WSA nawiązał do art. 6 ust. 7 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który przewiduje, że sam fakt, iż spółka z siedzibą w jednym państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim kraju nie oznacza, że jedna z nich jest zakładem drugiej. Organ, nie zgadzając się z wyrokiem WSA, wniósł skargę kasacyjną.
NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu ustnym zwrócono uwagę przede wszystkim na to, że art. 6 ust. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie znajduje zastosowania do spółek osobowych, w tym SKA. Ponadto podniesiono, że zaakceptowanie stanowiska prezentowanego w wyroku WSA skutkowałoby tym, że podmiot amerykański, jako wspólnik SKA nie podlegałby opodatkowaniu ani w Polsce, ani w Stanach Zjednoczonych.

Źródło- Rzeczpospolita

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca