Ustawa o cudzoziemcach pomoże Białorusinom przyejchać do pracy w Polsce

Osoby posiadające wizę humanitarną będą mogły na jej podstawie podjąć legalnie pracę na terytorium Polski. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach przyjęta przez Sejm na ostatnim posiedzeniu.

Regulacja ta ma implementować do polskiego prawa przepisy unijne. Bowiem rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmienione zostało rozporządzenie nr 810/2009, stanowiące unijny kodeks wizowy. Znacząca część zaproponowanych przepisów ma na celu dostosowanie polskich regulacji do standardów Visa Waiver, czyli amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Główne wdrażane nią zmiany to wprowadzenie kategorii urzędnika imigracyjnego, zaostrzenie standardów ubezpieczenia medycznego cudzoziemca oraz zmiany w terminach na załatwienie sprawy wizowej.

W toku prac sejmowych do poprawki do ustawy wprowadziła komisja administracji i spraw wewnętrznych. Poseł Paweł Hreniak (PiS) argumentował w trakcie posiedzenia, że bezpośrednim powodem zmian jest bieżąca sytuacja na Białorusi. – Obecnie konsulowie mogą wydawać wizy ze względów humanitarnych. Poprawka powoduje, że osoby, które taką wizę otrzymają, również będą mogły legalnie wykonywać pracę na terytorium RP – tłumaczył. Dlatego też ustawa została uzupełniona o nowelizację przepisów ustawy z 20 kwieNowe przepisy, które wejdą w życie 1 grudnia 2020 r. wprowadza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która - jak zwraca uwagę Urząd do Spraw Cudzoziemców - zakłada także m.in. zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

"Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r. rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Zezwolenia na pracę będą mogli otrzymać cudzoziemcy przebywający w kraju na podstawie wiz Schengen lub krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe" - poinformował rzecznik UdSC Jakub Dudziak. Przypomniał, że wnioski o zezwolenia na pracę rozpatrują urzędy wojewódzkie.

UdSC wskazał ponadto, że obecnie procedowana jest także nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

"Zakłada ona m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych" - wskazał rzecznik UdSC.

Dodał, że celem ustawy jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym. "Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego" - informuje UdSC.

Dostosowane do wymogów prawa UE - jak zaznacza urząd - zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie.

"Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce" - zaznacza UdSC.

Kolejną zmianą - jak wskazał urząd - jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu, w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak zaznaczono, minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.