Zmiana ustawy o cudzoziemcach: jedno zezwolenie na pobyt i na pracę 2011

Zmiana ustawy o cudzoziemcach: jedno zezwolenie na pobyt i na pracę
Przedłużenie z dwóch do trzech lat okresu, na który cudzoziemiec będzie mógł uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy oraz wydawanie jednego zezwolenia na pobyt i jednocześnie na pracę przewiduje projekt założeń do nowej ustawy o cudzoziemcach.
Obecnie jest on w konsultacjach międzyresortowych.
Przedstawione przez MSWiA propozycje zakładają także, że wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego legalnego pobytu w Polsce, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt w naszym kraju musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem swojego pobytu.
MSWiA zaproponowało także nowe rozwiązania dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Dla nich przewidziano zezwolenie na pobyt czasowy maksymalnie na okres 2 lat, a nie - jak do tej pory - na rok. Absolwenci polskich uczelni, którzy chcą pracować w Polsce będą mogli również uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.
Konsultowany projekt zakłada ponadto przyznawanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na pracę. Każdy cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie mógł ubiegać się jednocześnie o zezwolenie na pobyt i pracę w RP. Nie będzie też musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu; wystarczy, że będzie miał w Polsce zapewnione mieszkanie.
Przyśpieszenie wydawania zezwoleń na pobyt
Planowane jest przyśpieszenie wydawania zezwoleń na pobyt. W tym celu skrócono termin, w którym odpowiednie służby udzielają informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca może zagrażać m.in. bezpieczeństwu państwa albo porządkowi publicznemu. Dotychczasowy termin 30 dni skrócono o połowę.
Projektowane zapisy przewidują także udzielanie dwóch rodzajów zezwoleń na czas nieoznaczony: zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenie na pobyt stały; które ma być udzielane m.in. ofiarom handlu ludźmi. Zezwolenie na pobyt stały będzie cofane, jeżeli cudzoziemiec weźmie rozwód z obywatelem polskim w ciągu 3 lat od udzielenia tego zezwolenia.
Zaproponowano także zmianę w obszarze konsultacji wizowych. Ograniczono z pięciu do trzech liczbę instytucji, które będą w nich uczestniczyć. Wezmą w nich udział: szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant Główny Straży Granicznej i Komendant Główny Policji. Teraz w konsultacjach bierze udział także szef Agencji Wywiadu oraz minister spraw zagranicznych.

Źródło -PAP