Nowy projekt w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca

Nowy projekt w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca

Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił projekt rozporządzenia określającego wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawartego w art. 63o ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Przepis art. 63o został wprowadzony do ustawy poprzez nowelizację dokonaną ustawą o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obecnie druk nr 206). W projekcie rozporządzenia wskazano, że wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji w zawodach, w których istnieje szczególne zapotrzebowanie na pracowników i które należą do pierwszej lub drugiej grupy wielkiej zawodów w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi rocznie 48953 zł. W przypadku pozostałych zawodów wysokość tego minimalnego wynagrodzenia wynosi rocznie 61191 zł. Regulacje przewidziane w rozporządzeniu są całkowicie nowe i powinny wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy zawierającej podstawy prawne do wydania tego rozporządzenia. W chwili obecnej projekt o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest procedowany w Sejmie. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 7 maja 2012 r.

Niebieska karta dla cudzoziemców

SEJM UCHWALIŁ
Pracownik z zagranicy z wysokimi kwalifikacjami łatwiej uzyska pozwolenie na pobyt w Polsce

Parlament zakończył już prace nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. Dotyczy ona ułatwień w zatrudnianiu pracowników spoza Unii Europejskiej, którzy dzięki wyższemu wykształceniu mogą liczyć na ułatwienia w uzyskiwaniu pozwolenia na pobyt i pracę w naszym kraju.
Sejm przyjął tylko niewielką część poprawek Senatu. Do najważniejszych zmian w stosunku do pierwotnego projektu należy obligatoryjne cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, gdy w okresie dozwolonego braku zatrudnienia w naszym kraju cudzoziemiec nie będzie miał środków finansowych na pokrycie kosztów swojego utrzymania, a także członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
Co istotne, w myśl senackich poprawek, wzrósł także limit zarobków cudzoziemca,
powyżej którego można zastosować nowe przepisy. Pierwotnie projekt przewidywał, że w wypadku pracowników wysokiego szczebla, a także specjalistów, np. inżynierów, lekarzy czy pielęgniarek, ten limit miał wynosić 120 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli około 4080 zł miesięcznie). Drugi limit 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia (5100 zł miesięcznie) dotyczył zaś np. techników, pracowników biurowych czy robotników przemysłowych.
Po zmianach wszystkich cudzoziemców, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko, będzie dotyczył wyższy limit zarobków, czyli 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zarobki pracownika z zagranicy będą niższe, nie będą miały do niego zastosowania ułatwienia w uzyskaniu zgody na pobyt w Polsce.
Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.