Nowe zasady wjazdu cudzoziemców do Polski od 19 lutego 2022

Od 19 lutego zostały zniesione ograniczenia w ruchu granicznym na granicy z Ukrainą oraz w lotniczych przejściach granicznych. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy granicy z Rosją i Białorusią (również połączeń lotniczych z Rosji i z Białorusi). Na wszystkich odcinkach podróżni wciąż są zobowiązani poddać się kwarantannie po przekroczeniu granicy.

Od 19 lutego br. cudzoziemcy przekraczający granicę państwową na odcinku z Ukrainą, a także w lotniczych przejściach granicznych, nie są ograniczeni co do celu wjazdu na terytorium Polski. Na granicach Polski będących granicami zewnętrznymi UE, zostały przywrócone zasady wjazdu obowiązujące przed pandemią. Wjazd tych osób odbywa się na zasadach ogólnych, po spełnieniu warunków wjazdu i pobytu określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granicę (Kodeks Graniczny Schengen).

Obecnie, ograniczenia ruchu osobowego w lotniczych przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do Polski (w zakresie celu wjazdu) dotyczą wyłącznie przekraczania granicy na odcinkach z Rosją i Białorusią oraz połączeń lotniczych z Rosji i BiałorusiCudzoziemcy przylatujący z innych kierunków niż Rosja i Białoruś, nie są ograniczeni celem wjazdu na terytorium Polski, a ich wjazd odbywa się na zasadach ogólnych - muszą posiadać odpowiednie i ważne dokumenty podróży.

!!! W przypadku odcinka polsko-rosyjskiego i polsko-białoruskiego nadal będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. poz. 435, z późn. zm.) i uprawnione do wjazdu na terytorium RP będą nadal tylko określone kategorie osób, o których mowa w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Kto może wjechać do Polski po przekroczeniu granicy z Rosją i z Białorusią (dot. również lotów z tych krajów)?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, albo pozostają pod ich stałą opieką,
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 4. członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  - wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub,
  - przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 7. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
 8. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  - w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,
  - po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców.
 9. uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 10. studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce,
 11. naukowcy prowadzący badania naukowe, lub prace rozwojowe w Polsce,
 12. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci,
 13. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 14. osoby przekraczające granicę Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia do Polski jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
 15. cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego,
  w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą
  w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub, inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy.
 16. cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 17. obywatele Republiki Białorusi,
 18. obywatele Ukrainy,
 19. rybacy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarze w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarze zatrudnieni na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:
  - marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
 20. cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland Business Harbour,
 21. cudzoziemcy przybywający do Rzeczypospolitej Polskiej w celach gospodarczych na pisemne zaproszenie zawierające wskazanie celu gospodarczego,  wystawione  przez  podmiot  wpisany  do  Krajowego  Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej tych okoliczności;
 22. obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci,
 23. osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym organizowanym na terytorium Polski przez państwową lub samorządową instytucję kultury, w charakterze uczestnika, artysty wykonawcy, jurora, akredytowanego dziennikarza albo opiekuna uczestnika lub artysty wykonawcy, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się konkursu lub festiwalu, terminu oraz charakteru udziału
  w konkursie lub festiwalu stosownym pismem wystawionym przez organizatora wydarzenia,
 24. uczestnicy  projektów  Programu  Erasmus+  oraz  Europejskiego Korpusu Solidarności,
 25. uczestnicy projektów:
      a) realizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, wraz z opiekunami,
      b) z zakresu  międzynarodowej  współpracy  dzieci  i młodzieży  realizowanych  i finansowanych  w oparciu o art.167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz.1082), wraz z opiekunami,
     c) z zakresu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą ze szkołami
  w Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o art. 47 ust. 3 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe –po uprzednim przedłożeniu Straży Granicznej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacji o planowanym wjeździe, wraz z danymi uczestników, a w przypadku projektów, o których mowa w lit. a i b, również ich opiekunów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie można przekroczyć granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą?

Granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce, w Budomierzu, a od 23 czerwca br. również w Krościenku, Zosinie i Dołhobyczowie.

 

English version

On 19 February restrictions on border traffic at the border with Ukraine and at air border crossings were lifted. The lifting of restrictions does not apply to the border with Russia and Belarus (including air connections from Russia and Belarus). On all sections, travelers are still required to be quarantined after crossing the border.

From 19 February this year, foreigners crossing the state border on the section with Ukraine, as well as at air border crossings, are not limited as to the purpose of entry into the territory of Poland. The pre-pandemic entry rules have been restored at the Polish borders that are the external borders of the EU. The entry of these persons takes place on general terms, after meeting the conditions of entry and stay specified in the provisions of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).

Currently, restrictions on passenger traffic at air border crossings in the entry direction to Poland (in terms of the purpose of entry) apply only to crossing the border with Russia and Belarus and air connections from Russia and Belarus. Foreigners arriving from destinations other than Russia and Belarus are not restricted by the purpose of entry into the territory of Poland, and their entry is based on general rules – they must have appropriate and valid travel documents.

!!! In the case of the Polish-Russian and Polish-Belarusian sections, the provisions of the Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 13 March 2020 on the temporary suspension or restriction of border traffic at certain border crossings (Journal of Laws, item 435, as amended), will still apply and entitled to enter the territory of the Republic of Poland will still be the categories of persons referred to in Paragraph 3 (2) of the abovementioned Regulation.

 

Poland can be entered only by:

 1. citizens of the Republic of Poland,

 2. foreigners who are spouses or children of citizens of the Republic of Poland or remain under their constant care,

 3. holders of a Pole's Card,

 4. members of diplomatic missions, consular offices and representatives of international organizations and their family members, as well as other persons crossing the border of the Republic of Poland on the basis of a diplomatic passport,

 5. foreigners with the right of permanent or temporary residence in the territory of the Republic of Poland,

 6. foreigners holding the right to work in the territory of the Republic of Poland, i.e. foreigners entitled to work on the same terms as Polish citizens, holding a work permit, a certificate of entry in the records on seasonal work, a declaration on entrusting work to a foreigner in the territory the Republic of Poland, who:

 •  perform work in the territory of the Republic of Poland or

 • present documents proving that commencing work will start immediately after crossing the border,

 1. foreigners who drive a means of transport for the transport of passengers or goods, and their transit takes place as part of professional activities consisting in transporting goods or transporting passengers,

 2. drivers performing road transport as part of international road transport or international combined transport, travelling in transit through the territory of the Republic of Poland with other means of transport than the vehicle used for road transport:

 • in order to take a rest in the territory of the country of stay,

 • after taking the rest abroad, as referred to above, and after a break in the performance of work in the circumstances specified in the Act on drivers' working time,

 1. students studying in Poland and their guardians who cross the border with students to enable this learning,

 2. students, participants of postgraduate studies and specialized training and other forms of education, as well as doctoral students studying in Poland,

 3. scientists conducting research or development work in Poland,

 4. citizens of European Union Member States, European Free Trade Association (EFTA) Member States – parties to the agreement on the European Economic Area or the Swiss Confederation and their spouses and children,

 5. foreigners with a permanent residence permit or a long-term resident's European Union residence permit, on the territory of other Member States of the European Union, a member state of the European Free Trade Association (EFTA) – parties to the agreement on the European Economic Area, the Swiss Confederation or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as their spouses and children, in order to travel through the territory of the Republic of Poland, to the place of residence or stay,

 6. persons crossing the Polish border on the basis of a national visa for the purpose of repatriation or a visa for the purpose of coming to Poland as a member of the immediate family of the repatriate,

 7. foreigners whose arrival takes place in connection with the participation, as a competitor, member of the training staff, doctor, physiotherapist or referee, in international sports competitions organized on the territory of the Republic of Poland by an international sports federation operating in Olympic or Paralympic sports or another recognized by the International The Olympic Committee or organized by an international sports organization with a continental range belonging to such a federation or a Polish sports association, as well as accredited journalists, after documenting to the Border Guard officer the fact of the competition, the date and nature of participation in a relevant letter issued by the organizer of the competition or certified by the Polish sports association competent in given sport,

 8. foreigners crossing the border of the Republic of Poland on the basis of a visa issued for the purpose of arrival for humanitarian reasons, due to the interest of the state or international obligations,

 9. citizens of the Republic of Belarus,

 10. citizens of Ukraine,

 11. fishermen within the meaning of Art. 2(9) of the Act of 11 September 2019 on work on board fishing vessels (Journal of Laws, item 2197) or sailors within the meaning of Art. 2(3) of the Maritime Labour Act of 5 August 2015 (Journal of Laws of 2020, item 1353), hereinafter referred to as the "Maritime Labour Act", including sailors employed under the terms of Art. 46 or Art. 108 of the Maritime Labour Act, as well as:

 • sailors or fishermen entering the port, also by means of transport other than the ship, in order to take up employment on the ship, or returning to their place of residence, also by means of transport other than the ship, after termination of employment on the ship – also in transit through the territory of the Republic of Poland,

 • persons performing work or providing services on ships or offshore oil platforms, based on a relationship other than a seafarer employment contract,

 1. foreigners who obtained a visa in order to participate in the ‘Poland. Business Harbour’ programme,

 2. foreign entrepreneurs and representatives of foreign business entities crossing the Polish border for business purposes, who have been notified by a diplomatic mission of a given country accredited in the Republic of Poland and obtained the consent of the minister responsible for foreign affairs for such a visit,

 3.  citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and their spouses and children,

 4. persons whose arrival takes place in connection with participation in an international music competition or festival organized on the territory of the Republic of Poland by a state or local cultural government institution, as a participant, performer artist, juror, accredited journalist or guardian of a participant or performer artist, after documenting the Border Guard officer the fact of the competition or festival taking place, the date and nature of participation in the competition or festival, in a relevant letter issued by the event organizer,

 5. participants of the projects of Erasmus + Programme and European Solidarity Corps,

 6. participants of the projects:

  a) implemented within Polish-Ukrainian Council of Youth Exchange, together with their supervisors,

  b) within the international cooperation between children and youth implemented and financed on the basis of Article 167 of the Act of 14th December 2016 on Educational Law (Journal of Laws from 2021 position 1082), together with their supervisors,

  c) in the field of cooperation between schools operating in the education systems of other countries or social organisations registered abroad with the schools in the Republic of Poland on the basis of Article 47 item 3 point 2e Act of 14th December 2016 on Educational Law, after prior submission to the Border Guard by the Ministry of Education and Science information about planned entry with the data of the participants and in case of projects referred to in a) and b) also their supervisors.