Łatwiej będzie zostać lekarzem w Polsce

WNIOSEK O PRZYZNANIE OGRANICZONEGO PRAWA
WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY

Od 23 kwietnia 2008 r. obowiązuje ustawa upraszczająca procedury uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy-cudzoziemców, którzy zamierzają pracować w Polsce.
Mowa o ustawie z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 58 poz. 351).
Wymagane dokumenty
Zgodnie z nowelizacją obywatele państwa wspólnotowego, chcący uzyskać prawa do wykonywania zawodu na terenie Polski, będą musieli okazać okręgowym radom lekarskim dyplomy uzyskane w swoich krajach lub inne dokumenty potwierdzające formalne kwalifikacje.
Nowela uchyla ponadto art. 5d i 5e zmienianej ustawy.
Nowelizacją dodano też m.in. przepis stanowiący, że rada zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu dokumentów w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia.
Jeśli dyplom uzyskany został w państwie nienależącym do Wspólnoty - zainteresowani będą musieli udowodnić swoje przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, względnie zwrócić się do Ministra Zdrowia o uznanie ich kwalifikacji.
Nowe przepisy dotyczące specjalizacji
Nowela dodaje ust. 1a-1o do art. 16 zmienianej ustawy. Zgodnie z nimi lekarz będzie mógł odbywać specjalizację na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu specjalizacji.
Lekarz będzie mógł również odbywać specjalizację w ramach: umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony okresem trwania specjalizacji z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację; płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji na podstawie odrębnych przepisów; poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów i udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego; umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony z jednostką organizacyjną inną niż określona w art. 19 ust. 1 zmienianej ustawy; umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację.
Akt stanowi, że rezydentury będą finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Każdy lekarz w czasie trwania danej specjalizacji będzie mógł odbywać tylko jedną specjalizację.
Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym liczbę rezydentur, minister właściwy ds. zdrowia będzie ogłaszał minister właściwy ds. zdrowia na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania.
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny będzie organizowało Centrum Egzaminów Medycznych.
Ponadto, nowelizacją uchylono m.in. przepis, zgodnie z którym lekarz dentysta nie mógł wykonywać indywidualnej praktyki lekarskiej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania.

Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa, okręgowa rada lekarska
przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa w celu odbycia stażu podyplomowego.
Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
2. odpis dyplomu lekarza / lekarza stomatologa lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
3. ksero stron z paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
6. dwa zdjęcia paszportowe,
7. ksero decyzji nadania NIP-u wystawionej przez właściwy urząd skarbowy
8. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, zezwolenie na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy)
9. zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wystawione przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski
10. zezwolenie ministra zdrowia na odbycie stażu podyplomowego na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące lekarzami polskimi, jeżeli lekarz nie posiada zezwolenia na osiedlenie się lub nie uzyskał statusu uchodźcy.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:
1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
Informacja dla lekarzy cudzoziemców, ubiegających się o specjalizację

SPECJALIZACJA:
Lekarz cudzoziemiec posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium RP przyznane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty odbywa specjalizację na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na terytorium RP wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego , posiadający wizę pobytową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia , może odbywać
specjalizację na zasadach określonych w przepisach o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz o zasadach odpłatności za te studia i szkolenia.
Informacja o możliwości rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego i mających odpowiedni dorobek zawodowy w szczegółowej dziedzinie medycyny (par. 45 rozporządzenia).

Lekarz spełniający powyższe wymagania może złożyć wniosek o skierowanie do odbywania tej specjalizacji bez postępowania kwalifikacyjnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego konsultanta krajowego.

Źródło: Rzeczpospolita