Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
- wniosek (wypełniony czytelnie w języku polskim)
- dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość (np. zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z konta bankowego),
- dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu),
- zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty, dokument podróży, kartę pobytu).

Dokumenty wymagane w przypadkach prowadzenia działalności gospodarczej:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów lub
aktualny PIT-5 wraz z dowodem nadania do urzędu,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

osoby prawnej:
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
- dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego)
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

stowarzyszenia:
- aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń,
- dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego)
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

OPŁATĘ WNOSI SIĘ W MOMENCIE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- za zaproszenie - 27 zł