Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
- wniosek (wypełniony czytelnie w języku polskim)
- dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość (np. zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z konta bankowego),
- dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu),
- zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty, dokument podróży, kartę pobytu).

Dokumenty wymagane w przypadkach prowadzenia działalności gospodarczej:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów lub
aktualny PIT-5 wraz z dowodem nadania do urzędu,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

osoby prawnej:
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
- dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego)
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

stowarzyszenia:
- aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń,
- dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego)
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

OPŁATĘ WNOSI SIĘ W MOMENCIE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- za zaproszenie - 27 zł

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca