Pobyt rezydenta

Zezwolenie na pobyt rezydenta dlugoterminowego WE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania zezwolenia znajdują się:
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 234. poz. 1694, z późno zm.),

Dokumenty:

 • 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
  wniosek do pobrania
 • 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szklarni, w taki sposób, by ukazywały lewy pólprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy {zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania złożenie dodatkowej fotografii)
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie)
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany legalny pobyt w
 • Polsce zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego. w którym przebywa lub zamierza przebywać oraz d oku ment y potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania
 • Za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzice cudzoziemca.

Warunki uzyskania zezwolenia:

  Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Raeczypcspolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:
  1. stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające do pokrycia kosztów utrzymania
  siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
  2. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony

Wniosek winien być złożony w czasie legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bez rozpoznaniu pozostawia się wniosek złożony przez cudzoziemca:
1.Przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa wart. 33 ustawy o cudzoziemcach
2. Zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia,
w stosunku, do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw
3. Przebywającego w celu odbywania studiów lub szkolenia zawodowego
4. Posiadającego zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany
w Rzeczypospolitej Polskie] lub korzystającego z ochrony czasowej
5. Ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu
6. pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu
7. Transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcę świadczącego usługi transgraniczne
8. Przebywającego na podstawie zezwolenia na zamieszkanie udzielonego na podstawie art. 53 ust. I pkt 5 lub 7 ustawy
bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów
Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula
Oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu
Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami pelnomocnictwo: cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta dlugoterminowego wydaje się karlę pobytu ważną przez 5 lat
Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście
Nieprzerwany pobyt:
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna
z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba, że przerwa była spowodowana:
1. Wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, O których mowa w pkt 1.
3. Leczeniem cudzoziemca.

Do 5 letniego okresu pobytu nie zalicza się pobytu cudzoziemca :
1.zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia w stosunku, do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na podstawie ustaw
2. jako pracownika .. au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu
transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne
3. na podstawie wizy, o której mowa w art, 33 ustawy o cudzoziemcach, lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. l pkt 5i7
4. jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu konsularnego i członka personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

Do 5 letniego okresu pobytu zalicza się połowę okresu pobytu cudzoziemca
na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuacji studiów lub szkoleń zawodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do zleżenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu spolecznego, jak i słusznego interesu strony.
ObowiązująIce opIaty:
OPŁATĘ WNOSI SIĘ W momencie zlożenia wniosku:
za wydane zezwolenia na pobyt rezydenta - 640 zł
za wydanie karty pobytu przy odbiorze decyzji - 50 zl