obywatelstwo dla ukraińców

Komentarz do Ustawy RP o Obywatelstwie Polskim

W dniu 14 lutego 2012 r. została ogłoszona Ustawa RP o Obywatelstwie Polskim .
Ustawa wchodzi w życie 6 miesiący po jej ogłoszeniu, a więc już w połowie sierpnia 2012.

Największe zmiany jeśli chodzi o możliwości uzyskania obywatelstwa Polskiego przez obcokrajowców, dotyczy ; Uznania za obywatela Polskiego .

Na mocy nowej ustawy, za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca :
1/ który nieprzerwanie przebywa w Polsce co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE i posiada stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

2/ który jest małżonkiem obywatela Polskiego od co najmniej 3 lat oraz przebywa w Polsce co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

3/ który przebywa nieprzerwanie w Polsce co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na osiedlenie się , które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem .

Jest też kilka innych przypadków kiedy cudzoziemiec może być uznany za obywatela RP , jednak że wyżej wymienione przypadki to najważniejsze zmiany w Ustawie.

Wydaje się że są one korzystniejsze dla obcokrajowców, niż dotychczasowo obowiązujące przepisy, ale jest jeden haczyk. Mianowicie, cudzoziemiec musi wykazać się znajomością jezyka polskiego , potwierdzoną urzędowym poświadczeniem o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 07/10/1999 r. o języku Polskim lub świadectwem ukończenia szkoły w RP lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Na chwilę obecną, ustawodawca nie określił dokładnie o jakie dokładnie urzędowe poświadczenie chodzi i jak je uzyskać. Będziemy śledzić ten wątek i niezwłocznie przekażemy informacje na ten temat .

ustawa o obywatelstwie zmiana 2012 Pełen tekst ustawy w języku polskim.

Red. A.W-Ć.

Obywatele Polski, którzy po 8 stycznia 1951 roku przyjęli obywatelstwo amerykańskie w procesie naturalizacji, zgodnie z polskim prawem nie tracą polskiego obywatelstwa, o ile formalnie się go nie zrzekną za zgodą polskich władz. Ponadto, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Stanów Zjednoczonych a drugie - Polski, dziecko posiada zarówno amerykańskie jak i polskie obywatelstwo, zgodnie z prawem obowiązującym w każdym z tych państw. Obywatele USA powinni przekraczać granicę Stanów Zjednoczonych w obydwie strony na podstawie amerykańskiego paszportu. Natomiast osoby z polskim obywatelstwem powinny przekraczać granice Polski na podstawie polskiego paszportu. Więcej informacji na temat podwójnego obywatelstwa znajduje się na stronie Departamentu Stanu.

Osoby, które nie są pewne, czy nadal posiadają polskie obywatelstwo, przed wyjazdem z USA powinny skontaktować się z najbliższą Ambasadą lub Konsulatem RP. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Ambasadą Polski w Waszyngtonie.

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca