Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP

Zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ulotka zawiera wyłącznie wykaz wymaganych dokumentów.
Szczegułowe informacje na temat uzyskania zezwolenia znajdują się:
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dl. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późno zm.)

Dokumenty:
• 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się
• wniosek do pobrania i wypełnienia
• 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w, taki sposób, by ukazywały lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania złożenie dodatkowej fotografii
• ważny dokument podróży (2 kserokopie)
• dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce
• zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa
• aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego
• tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania. Za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokaju, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzice cudzoziemca

Dodatkowo należy dołączyć:

w przypadku małoletniego będącego dzieckiem. cudzoziemca, posiadającego zezwolenie nil osiedlenie się, urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
• odpis aktu urodzenia,
• kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się lub karty pobytu
przedstawiciela ustawowego
w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą
rodzicielską:
• odpis aktu urodzenia
• kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego

w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim:
• aktualny odpis aktu małżeństwa
• kserokopię dowodu osobistego małżonka
• w przypadku posiadania wspólnych dzieci- odpisy aktów urodzenia
zezwolenia na osiedlenie się udziela się na czas nieoznaczony
wniosek składa się w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bez rozpoznania pozostawia się wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się złożony przez cudzoziemca:
•przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa wart. 33 ustawy o cudzoziemcach
• zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw
bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów
dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula
Oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu
wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami
pełnomocnictwo: cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się, wydaje się kartę pobytu ważną przez 10 lat
cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście
Warunki uzyskania zezwolenia:
Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:
1. jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
lub bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy
4. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską
Nieprzerwany pobyt:
• Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:
1. wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt I
3. leczeniem cudzoziemca
• Do okresu pobytu cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany udzielonej

W związku z rozpatrzeniem wniosku o nadanie statusu uchodźcy zalicza się także okres pobytu w czasie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, choćby cudzoziemiec był w tym czasie umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia.
UWAGA:
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia nowych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy
i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i sI usznego interesu strony.
Obowiązujące opłaty:
OPŁATĘ WNOSI SIĘ w momencie złożenia wniosku:
• za wydanie zezwolenia na osiedlenie się 640 zł

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca