delegacja

Będzie trudniej delegować pracowników za granicę na budowę.

Za granicą będzie trudniej na budowach

PROJEKT! Bruksela proponuje nowe zasady delegowania pracowników do innych państw UE. Polskim firmom budowlanym może to nastręczyć trudności

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj projekt dwóch aktów prawnych. Jeden to dyrektywa w sprawie egzekwowania przepisów wynikających z dyrek1ywy o delegowaniu pracowników pochodzącej z 1996 r. Drugi - rozporządzenie Monti II (od nazwiska b. unijnego komisarza, a obecnie włoskiego premiera) - określa, że zawarte w prawie narodowym prawo do strajku nie może być podrzędne wobec zasady swobody świadczenia usług czy wolności gospodarczej.
Oba dokumenty mają wyjaśnić wątpliwości, które od lat narastają wokół tańszych pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej, zatrudnianych w bogatszej części zachodniej.
Spółki-skrzynki
Dla związków zawodowych tania polska firma budowlana w Niemczech to przykład dumpingu socjalnego: obniżania pracowniczych standardów.
Dla biznesu - dowód na działanie wspólnego rynku.
- Chcemy poprawić reputację pracowników delegowanych, bo
dziś kojarzą się ze źle opłacaną siłą roboczą, zatrudnianą poniżej standardów - mówił na nieformalnym spotkaniu wysoki rangą urzędnik KE.
Celem dyrektywy jest zlikwidowanie zjawiska tzw. spółek-skrzynek pocztowych. To fikcyjne firmy zakładane wyłącznie w celu delegowania pracowników. Przykładowo, holenderska firma rejestruje się w Polsce, ale nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w naszym kraju. Jej jedynym celem jest poszukiwanie u nas i wysyłanie pracowników do Holandii Takie - jak nazywa to KE fałszywe delegowanie ma być zakazane. Firma będzie musiała udowodnić, że ma swój interes gospodarczy w kraju pochodzenia pracowników
- Jeżeli nie, to osoby zatrudnione przez nią w innym kraju będą traktowane tak jak imigranci. Będą mogły pracować, ale z poszanowaniem całości przepisów kraju goszczącego. A to czyni proceder nieopłacalnym - wyjaśnia urzędnik KE. Bo w wypadku pracowników delegowanych z innych krajów trzeba przestrzegać tylko części przepisów, np. o płacy minimalnej, czasie pracy, zasadach BHP. Ale już nie dotyczy to regulacji i składek z zakresu systemu zabezpieczenia społecznego.

Dyrektywa ma zawierać specjalne wymogi dotyczące sektora budowlanego i uczynić głównego wykonawcę odpowiedzialnym za podwykonawców.
Kontrola wypłat
Jeśli belgijski wykonawca zatrudni do części prac polskiego podwykonawcę, ten oddeleguje pracowników, a następnie zapłaci im poniżej minimalnej stawki belgijskiej (co narusza dyrektywę o delegowaniu), to pracownicy będą mogli podać do sądu głównego wykonawcę. To wyjątkowo niepokoi przedsiębiorców.
- KE zaproponował legislację, którą firmom będzie bardzo trudno stosować. Nie jest rolą firmy kontrolowanie płac pracowników mówiących obcym językiem, zatrudnionych przez jej dostawcę - skomentował dyrektor generalny Business Europe, europejskiej federacji pracodawców.
Podobne wątpliwości ma sprawozdawca raportu na temat propozycji Komisji (parlament będzie współdecydował w tej sprawie). - Opublikowany dziś projekt rewizji dyrektywy może znacznie utrudnić wysyłanie pracowników za granicę przez niepotrzebne zaostrzenie wymogów wobec pracodawców oraz firm.

Delegowani do innych krajów UE

Rocznie do pracy w innych krajach UE w ramach usług świadczonych przez firmy kraju pochodzenia wyjeżdża milion osób. Jedna piąta to Polacy. Głównym krajem docelowym dla pracowników delegowanych są Niemcy, potem Francja i Belgia. W 2009 r. z takiej formy zatrudnienia skorzystało 204 tys. Polaków, z czego ponad połowa - 107 tys. - znalazła pracę
w Niemczech, kolejne prawie 23 tys. we Francji i blisko 15 tys.
w Holandii. 25 proc. wszystkich delegowanych pracowników w UE zatrudnionych jest w sektorze budowlanym. W wypadku Polaków liczba delegowanych pracowników była najwyższa w 2007 r" a wraz z postępami kryzysu w 2008 i 2009 r. uległa obniżeniu.

Źródło -Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca