zmiany

Zmiana ustawy o cudzoziemcach: jedno zezwolenie na pobyt i na pracę 2011

Zmiana ustawy o cudzoziemcach: jedno zezwolenie na pobyt i na pracę
Przedłużenie z dwóch do trzech lat okresu, na który cudzoziemiec będzie mógł uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy oraz wydawanie jednego zezwolenia na pobyt i jednocześnie na pracę przewiduje projekt założeń do nowej ustawy o cudzoziemcach.
Obecnie jest on w konsultacjach międzyresortowych.
Przedstawione przez MSWiA propozycje zakładają także, że wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego legalnego pobytu w Polsce, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt w naszym kraju musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem swojego pobytu.
MSWiA zaproponowało także nowe rozwiązania dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Dla nich przewidziano zezwolenie na pobyt czasowy maksymalnie na okres 2 lat, a nie - jak do tej pory - na rok. Absolwenci polskich uczelni, którzy chcą pracować w Polsce będą mogli również uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.
Konsultowany projekt zakłada ponadto przyznawanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na pracę. Każdy cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie mógł ubiegać się jednocześnie o zezwolenie na pobyt i pracę w RP. Nie będzie też musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu; wystarczy, że będzie miał w Polsce zapewnione mieszkanie.
Przyśpieszenie wydawania zezwoleń na pobyt
Planowane jest przyśpieszenie wydawania zezwoleń na pobyt. W tym celu skrócono termin, w którym odpowiednie służby udzielają informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca może zagrażać m.in. bezpieczeństwu państwa albo porządkowi publicznemu. Dotychczasowy termin 30 dni skrócono o połowę.
Projektowane zapisy przewidują także udzielanie dwóch rodzajów zezwoleń na czas nieoznaczony: zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenie na pobyt stały; które ma być udzielane m.in. ofiarom handlu ludźmi. Zezwolenie na pobyt stały będzie cofane, jeżeli cudzoziemiec weźmie rozwód z obywatelem polskim w ciągu 3 lat od udzielenia tego zezwolenia.
Zaproponowano także zmianę w obszarze konsultacji wizowych. Ograniczono z pięciu do trzech liczbę instytucji, które będą w nich uczestniczyć. Wezmą w nich udział: szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant Główny Straży Granicznej i Komendant Główny Policji. Teraz w konsultacjach bierze udział także szef Agencji Wywiadu oraz minister spraw zagranicznych.

Źródło -PAP

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca