Nostryfikacja dyplomów

Istnieje możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów nawet gdy osoba zainteresowana znajduje się już w Polsce.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

PODSTAWY PRAWNE
UZNAWANIA DOKUMENTÓW
O WYKSZTAŁCENIU
Z POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW

Uznawanie świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych uzyskanych za granicą za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świadectwom dojrzałości określonym w ustawie o systemie oświaty w drodze nostryfikacji - w przypadku braku odpowiednich umów międzynarodowych
stan prawny na lipiec 2008 r.

Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje dokumenty o wykształceniu, stopnie i tytuły naukowe z następujących państw:

Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdowa, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam

oraz z następujących państw obecnie nie istniejących:

Czechosłowacja, Jugosławia, NRD, ZSRR

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są w Polsce na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia, bądź na drodze nostryfikacji. Nostryfikacji podlegają dokumenty pochodzące z krajów, z którymi Polska nie posiada umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz dokumenty z krajów, z którymi Polska zawarła ww. umowy, a które nie są objęte umową. W celu potwierdzenia równoważności dyplomów objętych umowami międzynarodowymi należy zwrócić się do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Natomiast procedura postępowania w przypadku nostryfikacji dyplomu uzyskanego w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy międzynarodowej jest szczegółowo określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada odpowiedniej jednostki organizacyjnej uczelni.
Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, wnosi do wybranej rady podanie wraz z następującymi załącznikami:
• oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą;
• kopią świadectwa szkolnego, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, na podstawie którego kandydat został przyjęty na studia zakończone wydaniem dyplomu uzyskanego za granicą, o uznanie którego się ubiega;
• życiorysem w języku polskim;
• oświadczeniem, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej uczelni.
Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie: uznania dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju albo odmowy uznania dyplomu uzyskanego za granicą.