residence card in Poland

Residence card, how to get a residence card in Poland ?

Understanding the Basics of a Residence CardA residence card is an essential document for foreign nationals who have been granted the right to live and work in a country on a long-term basis. It serves as proof of their legal status, allowing them to access various benefits and services in their host country. This article aims to provide a comprehensive understanding of the purpose and significance of a residence card, as well as its relevance for different categories of immigrants.Residence Card: A PrivilegeFor card holders, obtaining a residence card comes with numerous benefits and privileges. A residence card not only serves as proof of legal status but also grants access to various services and opportunities in the host country. Unlike a green card, which is specific to the United States, a residence card can be issued by other countries, providing similar rights and benefits to their long-term residents.Employment-Based Residence Card: A Pathway to Residence CardAn employment-based residence card is one of the most common pathways to obtaining a residence card. This type of card is granted to foreign nationals who have been offered a job in the host country, and it allows them to live and work there permanently. To be eligible for an employment-based residence card, the applicant must meet specific criteria, such as having a valid job offer, relevant work experience, and the necessary qualifications.The process of obtaining a residence card through an employment-based residence card typically involves the following steps:

 1. Obtaining a job offer from an employer in the host country.
 2. The employer filing a labor certification application with the relevant government agency.
 3. Upon approval of the labor certification, the employer filing an immigrant visa petition on behalf of the applicant.
 4. The applicant submitting their application for an employment-based green card, along with the necessary supporting documents.
 5. Attending an interview at the consulate or embassy of the host country.
 6. Upon approval, receiving the employment-based visa and subsequently applying for a residence card.

Benefits of obtaining a residence card through an employment-based card include the ability to live and work in the host country permanently, access to social services, and the possibility of sponsoring family members for immigration.Exploring Different Residence Card Categories for Residence CardThere are several residence card categories that can lead to a residence card, each with its own requirements and processes. Some of the most common categories include:

 • Family-based cards: For individuals who have close relatives (such as a spouse, parent, or child) who are citizens or permanent residents of the host country. The family member must sponsor the applicant, and the process typically involves proving the relationship and meeting financial requirements.
 • Investor-based residence cards: For individuals who invest a significant amount of money in a business or project in the host country, creating jobs and contributing to the economy. The applicant must meet specific investment thresholds and demonstrate that the investment will have a positive impact on the host country.
 • Refugee or asylee residence cards: For individuals who have been granted refugee or asylee status in the host country due to persecution or a well-founded fear of persecution in their home country. The applicant must meet specific eligibility criteria and follow a separate application process.

Each residence card category has its own set of requirements and processes, but all can ultimately lead to obtaining a residence card, granting the holder the right to live and work in the host country permanently.SummaryIn conclusion, a residence card is a valuable document for residence card holders, providing numerous benefits and privileges, such as the ability to live and work in the host country permanently. An employment-based card is a common pathway to obtaining a residence card, with other card categories, such as family-based, investor-based, and refugee or asylee cards, also offering potential routes. Each category has its own requirements and processes, but all can lead to the ultimate goal of obtaining a residence card and enjoying the rights and benefits it provides.

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca