Pobyt czasowy na terenie RP

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Ulotka zawiera wyłącznie wykaz wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania zezwolenia znajdują się:
* Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694, z późno zm.)
* Strona internetowa.www.mazowieckie.pl

DOKUMENTY:
* 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
* wniosek do pobrania i wypełnienia
* 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szklarni, w taki sposób, aby ukazywały lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania złożenie dodatkowej fotografii)
ważny dokument podróży (2 kserokopie)
* potwierdzenie zameldowania czasowego
tytuł prawny do lokalu oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.

Dodatkowo należy złożyć:
w przypadku podjęcia zatrudnienia
* zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres pobytu na podstawie zezwolenia lub wizy
* przedłużenie zezwolenia lub zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
umowę o pracę, zlecenia, o dzieło,
* PIT 371ub 40 za poprzedni rok
* zaświadczenie o wywiązywaniu się cudzoziemca z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy
dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: akt notarialny o ustanowieniu spółki
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bilans firmy
* CIT - 8 za ostatni rok
* ZUS- zbiorczy i imienny za ostatni miesiąc lista plac pracowników
* zaświadczenie o wywiązywaniu się firmy z zobowiązali podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy
• wypełniona informacja dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej
• zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca za okres pobytu na podstawie zezwolenia lub wizy przedłużenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na wykonywanie pracy umowa o pracę, zlecenia, o dzieło lub inna podstawa pobierania wynagrodzenia.
• (np. uchwała zgromadzenia wspólników o przyznaniu dywidend lub wynagrodzeń zarządu) PIT - 37 lub 40 cudzoziemca za poprzedni rok
• zaświadczenie o wywiązywaniu się cudzoziemca z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy
• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-w przypadku ofiary handlu ludźmi
• dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi

-w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów
• zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia lub kontynuację studiów wydane przez jednostkę prowadzącą studia
• dowód uiszczenia opłat, jeżeli są one wymagane przez jednostkę prowadzącą studia w celu podjęcia lub kontynuowania studiów
• dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu, a także na pokrycie kosztów studiów
• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

- w przypadku podjęcia lub kontynuacji nauki
• zaświadczenie potwierdzającego podjęcie lub kontynuację nauki
dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu
• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

- w przypadku podjęcia lub kontynuacji szkolenia zawodowego
• zaświadczenie potwierdzające podjęcie lub kontynuację szkolenia zawodowego
•dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła •dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
-w przypadku gdy cudzoziemiec jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościołach i związkach wyznaniowych
• pismo przewodnie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego o odbywaniu formacji zakonnej z podaniem terminu zakończenia nauki czy posługi oraz potwierdzające pokrywanie przez zgromadzenie, kościół lub związek wyznaniowy kosztów utrzymania oraz zapewnienie zamieszkania
• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
• dokumenty potwierdzające podstawę działania kościoła lub związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
-w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim
•aktualny odpis aktu małżeństwa
• kopia dowodu osobistego małżonka
-w przypadku członka rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP
• dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej

Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia)
dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywać na terytorium RP, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt
• dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
-w przypadku wskazania innych okoliczności
• dokumenty potwierdzające okoliczności, na które cudzoziemiec powołuje się w uzasadnieniu wniosku
• dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa. akt urodzenia)
Ważne:
wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu on co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie. wizy lub okresu na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie
• bez rozpoznania pozostawia się wniosek przez cudzoziemca przebywającego na podstawie wizy, o której mowa wart. 33 ustawy o cudzoziemcach (nie dotyczy wyłącznie cudzoziemca, który jest ofiarą handlu ludźmi), cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, w stosunku do którego zestal zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw, jak również przez cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów
• dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula
• oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu
• wniosek najeży wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami Za czlonka rodziny cudzoziemca, uważa się osobę pozostającą z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej
• małoletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dziecko przysposobione
• małoletnie dziecko tego cudzoziemca, w tym także przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktyczną władzę rodzicielską małoletnie dziecko osoby pozostającej z nim w związku małżeńskim, w tym także przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską
pełnomocnictwo: cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
• cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście
Uwagi:
Za tytuł prawny do lokalu, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.
W loku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa IV celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do zleżenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.
Obowiązujące opłaty:
OPŁATĘ WNOSI SIĘ w momencie złożenia wniosku:
• za wydanie zezwolenia na zamieszkanie - 340 zł

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca