ZMIANY W USTAWIE O CUDZOZIEMCACH 2024

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024: Kompleksowy przegląd i analiza

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany w przepisach dotyczących cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce. W związku z tym, warto przyjrzeć się planowanym zmianom w ustawie o cudzoziemcach 2024, które mają na celu usprawnienie procesów związanych z legalizacją pobytu, zatrudnianiem oraz wprowadzenie nowych zasad dotyczących pobytu stałego i czasowego. W niniejszym artykule przedstawimy kompleksowy przegląd i analizę tych zmian, aby ułatwić zrozumienie ich wpływu na życie cudzoziemców w Polsce.

Planowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach: Główne założenia

W związku z planowanymi zmianami w ustawie o cudzoziemcach, warto przyjrzeć się głównym założeniom nowelizacji. Celem wprowadzenia zmian jest usprawnienie procesów związanych z legalizacją pobytu, zatrudnianiem oraz wprowadzenie nowych zasad dotyczących pobytu stałego i czasowego. W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowy opis projektu nowelizacji oraz analizę zmian w poszczególnych artykułach ustawy.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach: Co przewiduje projekt?

Projekt ustawy o cudzoziemcach przewiduje szereg istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów związanych z legalizacją pobytu i zatrudnianiem cudzoziemców. Wśród nich warto wymienić:

 • wprowadzenie nowych przesłanek odmowy wydania zezwoleń pobytowych,
 • zmiany w obowiązkach cudzoziemców związanych z legalizacją pobytu,
 • nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców,
 • zmiany w zatrudnianiu obywateli państw trzecich.

Zmiana artykułów ustawy o cudzoziemcach: Jakie są najważniejsze zmiany?

Wśród najważniejszych zmian w poszczególnych artykułach ustawy o cudzoziemcach można wymienić:

 1. zmiany w przesłankach odmowy wydania zezwoleń pobytowych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego,
 2. wprowadzenie nowych obowiązków dla cudzoziemców związanych z legalizacją pobytu, takich jak obowiązek zgłoszenia zmiany danych osobowych,
 3. zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców, które mają na celu ułatwienie zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich,
 4. wprowadzenie nowych zasad dotyczących pobytu stałego i czasowego, które mają na celu ułatwienie integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem.

Inne zmiany w ustawie o cudzoziemcach: Co jeszcze warto wiedzieć?

Oprócz wymienionych powyżej zmian w ustawie o cudzoziemcach, warto zwrócić uwagę na inne, mniej znaczące zmiany, które mogą mieć wpływ na cudzoziemców. Należy do nich między innymi:

 • wprowadzenie nowych zasad dotyczących wjazdu cudzoziemców do Polski,
 • zmiany w zasadach wydawania zezwoleń na pracę,
 • wprowadzenie nowych zasad dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Wszystkie te zmiany w ustawie mają na celu usprawnienie procesów związanych z legalizacją pobytu, zatrudnianiem oraz wprowadzenie nowych zasad dotyczących pobytu stałego i czasowego, co ma przyczynić się do lepszej integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem.

Wpływ zmian na legalizację pobytu i zatrudnianie cudzoziemców

Wprowadzane zmiany w ustawie o cudzoziemcach mają istotny wpływ na proces legalizacji pobytu oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. W niniejszym rozdziale omówimy nowe przesłanki odmowy wydania zezwoleń pobytowych, nowe obowiązki związane z legalizacją pobytu cudzoziemca oraz zmiany w zatrudnianiu obywateli państw trzecich.

Wydanie zezwoleń pobytowych: Jakie są nowe przesłanki odmowy?

Nowelizacja ustawy wprowadza nowe przesłanki odmowy wydania zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców. Wśród nich można wymienić:

 • nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje podane przez cudzoziemca,
 • brak spełnienia wymogów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego,
 • brak środków na utrzymanie się w Polsce,
 • zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego.

Wprowadzenie tych przesłanek ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców.

Legalizacja pobytu cudzoziemca: Jakie są nowe obowiązki?

W związku z nowelizacją ustawy, cudzoziemcy ubiegający się o legalizację pobytu będą musieli spełnić nowe obowiązki, takie jak:

 • zgłoszenie zmiany danych osobowych w terminie 14 dni od ich wystąpienia,
 • przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego,
 • udokumentowanie posiadania środków na utrzymanie się w Polsce.

Nowe obowiązki mają na celu ułatwienie monitorowania sytuacji cudzoziemców oraz zapewnienie ich prawidłowej integracji z polskim społeczeństwem.

Zatrudnianie cudzoziemców: Jakie zmiany przewiduje nowa ustawa?

Nowa ustawa wprowadza istotne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, takie jak:

 • uproszczenie procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę dla wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich,
 • wprowadzenie nowych zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy,
 • zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych.

Celem tych zmian jest ułatwienie zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich oraz usprawnienie procesów związanych z legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce.

Zmiany w zatrudnianiu obywateli państw trzecich: Co się zmieni?

Wprowadzane zmiany dotyczą również zatrudniania obywateli państw trzecich. Wśród nich można wymienić:

 • wprowadzenie nowych zasad dotyczących zatrudniania obywateli państw trzecich na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy,
 • zmiany w zasadach zatrudniania obywateli państw trzecich na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • uproszczenie procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę dla wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu ułatwienie zatrudnienia obywateli państw trzecich oraz usprawnienie procesów związanych z legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce.

Zmiany w zakresie pobytu stałego i czasowego

W niniejszym rozdziale omówimy zmiany w zakresie pobytu stałego i pobytu czasowego cudzoziemców wynikające z nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Przedstawimy, jakie zmiany przewiduje nowelizacja w zakresie pobytu stałego, jakie są nowe zasady dotyczące pobytu czasowego oraz jakie zmiany dotyczą pobytu rezydenta długoterminowego UE.

Pobyt stały: Jakie zmiany przewiduje nowelizacja?

W zakresie pobytu stałego, przewiduje nowelizacja wprowadzenie następujących zmian:

 • zmiana kryteriów przyznawania pobytu stałego, np. związanych z okresem legalnego pobytu w Polsce,
 • wprowadzenie nowych przesłanek odmowy udzielenia pobytu stałego, takich jak zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego,
 • zmiana procedur odwoławczych w przypadku odmowy udzielenia pobytu stałego.

Celem tych zmian jest usprawnienie procesu przyznawania pobytu stałego oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Pobyt czasowy: Jakie są nowe zasady?

W odniesieniu do pobytu czasowego, nowelizacja wprowadza nowe zasady, takie jak:

 • zmiana kryteriów przyznawania pobytu czasowego, np. związanych z zatrudnieniem czy prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • wprowadzenie nowych przesłanek odmowy udzielenia pobytu czasowego, takich jak brak spełnienia wymogów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zmiana procedur odwoławczych w przypadku odmowy udzielenia pobytu czasowego.

Nowe zasady mają na celu ułatwienie legalizacji pobytu czasowego oraz usprawnienie procesów związanych z przyznawaniem tego rodzaju zezwoleń.

Pobyt rezydenta długoterminowego UE: Co się zmieni?

W zakresie pobytu rezydenta długoterminowego UE, nowelizacja wprowadza zmiany do obecnych przepisów, takie jak:

 • zmiana kryteriów przyznawania statusu rezydenta długoterminowego UE, np. związanych z okresem legalnego pobytu w Polsce,
 • wprowadzenie nowych przesłanek odmowy udzielenia statusu rezydenta długoterminowego UE, takich jak zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego,
 • zmiana procedur odwoławczych w przypadku odmowy udzielenia statusu rezydenta długoterminowego UE.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu usprawnienie procesu przyznawania statusu rezydenta długoterminowego UE oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Zmiany w warunkach wjazdu i pracy cudzoziemców

W tej części artykułu omówimy zmiany w warunkach wjazdu oraz zezwoleniach na pracę dla cudzoziemców wynikające z nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Przedstawimy nowe warunki wjazdu dla cudzoziemców, omówimy zmiany dotyczące zezwoleń na pracę przewidziane w nowej ustawie oraz analizę zmian dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Wjazd cudzoziemców: Jakie są nowe warunki?

Nowe warunki dotyczące wjazdu cudzoziemców przewidują między innymi:

 • zmianę kryteriów przyznawania wiz, np. związanych z celami podróży,
 • wprowadzenie nowych przesłanek odmowy wydania wizy, takich jak zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego,
 • zmianę procedur odwoławczych w przypadku odmowy wydania wizy.

Celem tych zmian jest usprawnienie procesu wydawania wiz oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Zezwolenia na pracę: Jakie zmiany przewiduje nowa ustawa?

W kwestii zezwolenia na pracę, nowa ustawa wprowadza następujące zmiany:

 • zmiana kryteriów przyznawania zezwoleń na pracę, np. związanych z kwalifikacjami zawodowymi,
 • wprowadzenie nowych przesłanek odmowy wydania zezwolenia na pracę, takich jak brak spełnienia wymogów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zmianę procedur odwoławczych w przypadku odmowy wydania zezwolenia na pracę.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu usprawnienie procesu przyznawania zezwoleń na pracę oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca: Co się zmieni?

W zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca, zmiany do obecnych przepisów obejmują między innymi:

 • zmiana kryteriów dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców, np. związanych z minimalnym wynagrodzeniem,
 • wprowadzenie nowych obowiązków dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców, takich jak obowiązek informowania o zatrudnieniu cudzoziemca,
 • zmiana procedur kontrolnych w przypadku wykonywania pracy przez cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia.

Celem tych zmian jest usprawnienie procesów związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Elektronizacja i informatyzacja procesów związanych z ustawą o cudzoziemcach

W ramach nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, wprowadzane są również zmiany dotyczące elektronizacji postępowań oraz informatyzacji procesu składania wniosków o pobyt. Celem tych zmian jest usprawnienie procedur związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnianiem cudzoziemców. W dalszej części artykułu omówimy, jakie konkretne zmiany przewiduje nowa ustawa oraz jak wpłyną one na procedurze i składanie wniosków o pobyt.

Elektronizacja postępowań: Jakie zmiany przewiduje nowa ustawa?

Wprowadzenie elektronizacji postępowań w ramach nowej ustawy obejmuje między innymi:

 • możliwość składania wniosków o pobyt oraz zezwolenia na pracę drogą elektroniczną,
 • wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w postępowaniach związanych z legalizacją pobytu,
 • możliwość elektronicznego wniesienia odwołania od decyzji administracyjnych.

Elektronizacja postępowań ma na celu przyspieszenie i uproszczenie procesów związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnianiem cudzoziemców, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy urzędów oraz oszczędności czasu dla cudzoziemców.

Informatyzacja procesu składania wniosków o pobyt: Co się zmieni?

W zakresie informatyzacji procesu składania wniosków o pobyt, nowa ustawa wprowadza następujące zmiany:

 • możliwość składania wniosków o pobyt oraz zezwolenia na pracę drogą elektroniczną za pomocą specjalnej platformy,
 • wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, co pozwoli na szybsze przekazywanie informacji między urzędami oraz cudzoziemcami,
 • możliwość śledzenia statusu wniosku o pobyt oraz zezwolenia na pracę przez internet.

Wprowadzenie informatyzacji procesu składania wniosków o pobyt ma na celu usprawnienie komunikacji między cudzoziemcami a urzędami, co przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na decyzje oraz zwiększenia przejrzystości postępowań.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przegląd i analizę zmian w ustawie o cudzoziemcach 2024. Omówiliśmy główne założenia nowelizacji, wpływ zmian na legalizację pobytu i zatrudnianie cudzoziemców, zmiany w zakresie pobytu stałego i czasowego, warunki wjazdu i pracy cudzoziemców oraz elektronizację i informatyzację procesów związanych z ustawą o cudzoziemcach.

Wśród najważniejszych zmian warto zwrócić uwagę na nowe przesłanki odmowy wydania zezwoleń pobytowych, nowe obowiązki związane z legalizacją pobytu cudzoziemca, zmiany w zatrudnianiu obywateli państw trzecich oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacji procesu składania wniosków o pobyt.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma na celu usprawnienie procedur związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnianiem cudzoziemców, zwiększenie efektywności pracy urzędów oraz oszczędności czasu dla cudzoziemców. Wprowadzone zmiany mają również na celu zwiększenie przejrzystości postępowań oraz ułatwienie komunikacji między cudzoziemcami a urzędami.

Podsumowując, zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024 wprowadzają istotne modyfikacje w zakresie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców, które mają na celu usprawnienie procesów oraz zwiększenie efektywności pracy urzędów. Warto śledzić dalszy rozwój sytuacji oraz dostosowywać się do nowych przepisów, aby móc w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje nowa ustawa.

Nastąpi zmiana brzmienia definicji „wyższych kwalifikacji zawodowych” na taką, która pozwoli objąć nią zarówno kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych, jak i kwalifikacje wynikające z doświadczenia zawodowego,
nowe uprawnienia związane z posiadaniem Niebieskiej Karty UE, związane z nowymi instytucjami: mobilności krótkoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE oraz mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE, które wprowadzają uprawnienie dla posiadacza Niebieskiej Karty UE do przeniesienia się na preferencyjnych zasadach do drugiego państwa członkowskiego UE; dodatkowo pobyt posiadacza Niebieskiej Karty UE w innym państwie członkowskim UE w ramach ww. mobilności będzie mógł być zaliczany do pobytu uprawniającego do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE;
specjalną procedurę łączenia rodzin dla członków rodziny cudzoziemców korzystających z mobilności długoterminowej posiadaczy Niebieskiej Karty UE;
uprawnienie dla posiadaczy Niebieskiej Karty UE do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
nowe obowiązki dla posiadaczy Niebieskiej Karty UE w zakresie informowania o: zmianie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zaprzestaniu spełniania wymogów udzielenia Niebieskiej Karty UE oraz o rozpoczęciu korzystania z mobilności długoterminowej.Rząd chce wprowadzić obligatoryjne przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę. Chodzi o przypadek gdy przedsiębiorstwo zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich. Będę też dodatkowe warunki dotyczące udzielenia zezwolenia na pracę na wniosek podmiotów nowopowstałych lub korzystających z biur wirtualnych. Ograniczona ma być też możliwość udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego.

Firmy mogą liczyć jednak także na usprawnienie dotychczasowych rozwiązań, w tym tzw. testu rynku pracy (sprawdzania czy na miejsce pracy, które ma zająć cudzoziemiec, można zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy). Ma być zastąpiony procedurą szybszą i efektywniejszą.

Rząd chce wprowadzić obligatoryjne przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę. Chodzi o przypadek gdy przedsiębiorstwo zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich. Będę też dodatkowe warunki dotyczące udzielenia zezwolenia na pracę na wniosek podmiotów nowopowstałych lub korzystających z biur wirtualnych. Ograniczona ma być też możliwość udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego.

Firmy mogą liczyć jednak także na usprawnienie dotychczasowych rozwiązań, w tym tzw. testu rynku pracy (sprawdzania czy na miejsce pracy, które ma zająć cudzoziemiec, można zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy). Ma być zastąpiony procedurą szybszą i efektywniejszą.

Będą ostrzejsze sankcje za nielegalne zatrudnienie<\b>
Planowane jest też zaostrzenie sankcji za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i przekazywanie nieprawdziwych danych dotyczących pracy obcokrajowców. Wymiar kary grzywny ma być proporcjonalny do liczby nielegalnie zatrudnionych.

Ponadto zakłada się elektronizację procedur administracyjnych stosowanych w związku z zatrudnianiem cudzoziemców oraz wprowadzenie przepisów dotyczących programów integracyjnych dla cudzoziemców, m.in. pomocy w nauce języka polskiego.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca