WPROWADZENIE DO KARTY STAŁEGO POBYTU

Wprowadzenie do karty stałego pobytu

Karta stałego pobytu to dokument, który umożliwia cudzoziemcom legalne zamieszkanie na terytorium Polski przez nieograniczony czas. Pozwala na korzystanie z wielu praw i przywilejów, takich jak dostęp do rynku pracy, edukacji czy opieki zdrowotnej. W dalszej części artykułu omówimy zasady dotyczące zezwolenia na pobyt stały, proces ubiegania się o kartę oraz dokumenty niezbędne do jej uzyskania.

Zasady dotyczące zezwolenia na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane przez właściwego wojewodę na wniosek cudzoziemca. Aby uzyskać takie zezwolenie, należy spełnić określone warunki, które różnią się w zależności od sytuacji życiowej i prawnej osoby ubiegającej się o nie. Warto zaznaczyć, że udzielenie zezwolenia na pobyt stały nie jest automatyczne, a decyzja w tej sprawie zależy od indywidualnej oceny każdego przypadku.

Podstawowe kryteria, które muszą być spełnione, aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, to:

 • posiadanie ważnego zezwolenia na pobyt czasowy,
 • nieprzerwany pobyt na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat,
 • utrzymanie źródła dochodów oraz miejsca zamieszkania,
 • znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Warto zwrócić uwagę, że istnieją również inne sytuacje, w których cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, takie jak:

 • bycie małżonkiem obywatela polskiego,
 • posiadanie statusu uchodźcy,
 • posiadanie ochrony uzupełniającej,
 • bycie dzieckiem cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt stały.

Proces wydania zezwolenia na pobyt stały rozpoczyna się od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Następnie, wojewoda prowadzi postępowanie administracyjne, które może zakończyć się wydaniem zezwolenia lub odmową jego udzielenia. W przypadku pozytywnej decyzji, cudzoziemiec otrzymuje kartę stałego pobytu, która jest ważna przez 10 lat i może być przedłużana.

Ważne jest, aby pamiętać, że zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte, jeśli cudzoziemiec nie będzie przestrzegał obowiązujących przepisów, np. będzie przebywał poza terytorium Polski przez dłuższy czas lub będzie skazany za popełnienie przestępstwa.

Jak otrzymać kartę stałego pobytu?

Proces otrzymywania karty stałego pobytu rozpoczyna się od złożenia wniosku o kartę pobytu w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, które potwierdzają spełnienie wymaganych warunków. Po złożeniu wniosku, wojewoda prowadzi postępowanie administracyjne, które może zakończyć się wydaniem karty pobytu lub odmową jej udzielenia.

W przypadku, gdy cudzoziemiec złożył wniosek i spełnia wszystkie wymagane kryteria, wojewoda wydaje decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały. Następnie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji, cudzoziemiec może odebrać swoją kartę stałego pobytu w urzędzie wojewódzkim. Karta ta jest ważna przez 10 lat i może być przedłużana.

Warto zwrócić uwagę, że wydanie karty pobytu może być opóźnione z różnych przyczyn, takich jak brak niezbędnych dokumentów, błędy w wniosku czy konieczność dodatkowego sprawdzenia informacji. Dlatego ważne jest, aby starannie przygotować wniosek i zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty przed złożeniem go w urzędzie.

W sytuacji, gdy wniosek o kartę pobytu zostanie odrzucony, cudzoziemiec ma prawo do odwołania się od decyzji wojewody. Odwołanie to powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą ds. cudzoziemców, aby uzyskać pomoc w przygotowaniu odwołania i ewentualnym dalszym postępowaniu.

Podsumowując, aby otrzymać kartę stałego pobytu, należy złożyć wniosek o kartę pobytu wraz z wymaganymi dokumentami, a następnie oczekiwać na decyzję wojewody. W przypadku pozytywnej decyzji, cudzoziemiec otrzyma kartę stałego pobytu, która będzie ważna przez 10 lat. Jeśli natomiast wniosek zostanie odrzucony, istnieje możliwość odwołania się od decyzji.

Prawo stałego pobytu

Prawo stałego pobytu to uprawnienie, które pozwala cudzoziemcom na legalne zamieszkiwanie na terytorium Polski przez nieograniczony czas. Aby uzyskać pobyt stały, cudzoziemiec musi spełnić określone warunki, które są związane z jego sytuacją życiową, zawodową oraz rodziną. Prawo to jest przyznawane na podstawie decyzji wojewody, który ocenia spełnienie wymaganych kryteriów.

Pobyt stały cudzoziemcowi może być przyznany, jeśli spełni on jeden z następujących warunków:

 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy i przebywał legalnie na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat,
 • jest małżonkiem obywatela polskiego i przebywał legalnie na terytorium Polski przez co najmniej 3 lata,
 • jest uchodźcą lub korzysta z ochrony uzupełniającej,
 • jest dzieckiem cudzoziemca, który posiada prawo stałego pobytu, i urodziło się na terytorium Polski.

Ważnym aspektem legalnego pobytu jest również posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz środków finansowych na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Cudzoziemiec, który ubiega się o prawo stałego pobytu, musi również wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Warto zaznaczyć, że prawo stałego pobytu nie jest równoznaczne z obywatelstwem polskim. Cudzoziemiec, który posiada prawo stałego pobytu, nie nabywa automatycznie polskiego obywatelstwa, ale może ubiegać się o nie po spełnieniu dodatkowych warunków.

Podsumowując, pobyt stały jest uprawnieniem, które pozwala cudzoziemcom na legalne zamieszkiwanie na terytorium Polski przez nieograniczony czas. Aby uzyskać prawo stałego pobytu, cudzoziemiec musi spełnić określone warunki, takie jak legalny pobyt na terytorium Polski przez określony czas, posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz środków finansowych na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Prawo to jest przyznawane na podstawie decyzji wojewody.

Dokumenty potrzebne do uzyskania karty pobytu

Przygotowanie odpowiednich dokumentów potrzebnych do uzyskania karty pobytu jest kluczowe dla pomyślnego przejścia przez proces ubiegania się o prawo stałego pobytu. Wśród wymaganych dokumentów znajdują się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, takich jak legalny pobyt na terytorium Polski, posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz środków finansowych na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Ponadto, konieczne jest przedłożenie aktualnego odpisu z ewidencji ludności oraz dokumentu podróży, takiego jak paszport.

Lista podstawowych dokumentów potrzebnych do uzyskania karty pobytu obejmuje:

 • Wypełniony wniosek o zezwolenie na pobyt stały,
 • Aktualne zdjęcie biometryczne,
 • Dokument tożsamości (np. paszport),
 • Aktualny odpis z ewidencji ludności,
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania prawa stałego pobytu (np. zezwolenie na pobyt czasowy, akt małżeństwa z obywatelem polskim, decyzja o przyznaniu statusu uchodźcy),
 • Potwierdzenie opłacenia opłaty za rozpatrzenie wniosku,
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • Zaświadczenie o środkach finansowych na utrzymanie,
 • Zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Warto zwrócić uwagę, że w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie określonych warunków. Dlatego przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały, warto dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w danym przypadku.

Podsumowując, odpowiednie przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania karty pobytu, w tym dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, aktualnego odpisu z ewidencji ludności oraz dokumentu podróży, jest kluczowe dla pomyślnego przejścia przez proces ubiegania się o prawo stałego pobytu. W zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, dlatego warto dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są potrzebne w danym przypadku.

Miejsce i okres pobytu cudzoziemca

Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce jest istotne dla procesu ubiegania się o kartę stałego pobytu. Cudzoziemiec powinien zameldować się na stałe lub czasowo w miejscu swojego pobytu, co pozwoli na potwierdzenie legalności jego pobytu na terytorium Polski. Meldunek taki jest również ważny dla celów administracyjnych, takich jak wydawanie dokumentów czy korzystanie z usług publicznych.

Ważnym aspektem ubiegania się o kartę stałego pobytu jest okres pobytu cudzoziemca w Polsce. Aby ubiegać się o prawo stałego pobytu, cudzoziemiec musi przebywać na terytorium Polski przez określony czas, zwykle wynoszący 5 lat. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy rodzaj pobytu jest brany pod uwagę przy liczeniu tego okresu. Przykładowo, pobyt na podstawie wizy turystycznej nie będzie liczony jako okres pobytu niezbędny do uzyskania prawa stałego pobytu.

W przypadku ubiegania się o kartę stałego pobytu, istotne jest również spełnienie warunku nieprzerwanego pobytu w Polsce. Oznacza to, że cudzoziemiec nie może opuszczać terytorium Polski na dłużej niż 6 miesięcy w ciągu roku, a łączny czas nieobecności nie może przekroczyć 10 miesięcy w ciągu 5 lat. Wyjątkiem są sytuacje, gdy nieobecność wynika z ważnych powodów, takich jak nauka, praca czy leczenie.

Osoby, które spełniają warunki okresu pobytu oraz nieprzerwanego pobytu, mogą ubiegać się o status pobytu rezydenta długoterminowego. Status ten pozwala na korzystanie z większości praw przysługujących obywatelom polskim, takich jak prawo do pracy, nauki czy korzystania z usług publicznych. Rezydent długoterminowy ma również prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podsumowując, miejsce pobytu cudzoziemca, okres pobytu cudzoziemca, nieprzerwany pobyt oraz pobyt rezydenta długoterminowego są kluczowymi aspektami ubiegania się o kartę stałego pobytu w Polsce. Cudzoziemiec powinien spełniać wymagania dotyczące meldunku, okresu pobytu oraz nieprzerwanego pobytu, aby móc ubiegać się o status rezydenta długoterminowego i korzystać z przysługujących mu praw.

Wniosek o pobyt i jego rozpatrzenie

Wniosek o pobyt jest kluczowym dokumentem, który należy złożyć, aby ubiegać się o kartę stałego pobytu w Polsce. Proces rozpatrywania wniosku o pobyt obejmuje kilka etapów, a jego przebieg zależy od spełnienia przez cudzoziemca wymaganych warunków oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów.

W pierwszej kolejności, wniosek o pobyt należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. To właśnie wojewoda właściwy jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt stały.

Ważnym elementem procesu jest dniem złożenia wniosku, który wpływa na termin rozpatrzenia sprawy. Zgodnie z przepisami, wojewoda ma obowiązek wydać decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt stały w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W praktyce jednak, czas oczekiwania na decyzję może być dłuższy, ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności, takich jak weryfikacja dokumentów czy przeprowadzenie wywiadu z cudzoziemcem.

W trakcie rozpatrywania wniosku, wojewoda może wydać decyzję negatywną, jeśli stwierdzi, że cudzoziemiec nie spełnia wymaganych warunków do uzyskania prawa stałego pobytu. Przykłady przyczyn negatywnej decyzji to nieprawdziwe informacje w wniosku, brak wymaganych dokumentów, nieuregulowanie spraw podatkowych czy nieposiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku otrzymania decyzji negatywnej, cudzoziemiec ma prawo odwołać się od niej do szefa urzędu wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podsumowując, proces składania wniosku o pobyt i jego rozpatrzenie obejmuje kilka etapów, takich jak złożenie wniosku w urzędzie wojewódzkim, ocena spełnienia warunków przez wojewodę właściwego, a także możliwość otrzymania decyzji negatywnej. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie prawa stałego pobytu, cudzoziemiec powinien dokładnie przygotować się do procesu, dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty oraz upewnić się, że spełnia warunki określone przez przepisy.

Opłaty i ubezpieczenie zdrowotne

W procesie ubiegania się o kartę stałego pobytu, istotne są również kwestie związane z opłatą skarbową oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 zł. W przypadku odmowy wydania zezwolenia, opłata nie podlega zwrotowi. Warto zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach cudzoziemiec może być zwolniony z opłaty skarbowej, na przykład gdy ubiega się o pobyt na podstawie związku małżeńskiego z obywatelem polskim.

Drugim istotnym aspektem jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego przez cudzoziemca. Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Cudzoziemiec może być ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) na podstawie umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej lub na innych zasadach przewidzianych przez przepisy. Alternatywą jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które musi jednak spełniać określone wymagania, takie jak pokrywanie kosztów leczenia na terytorium Polski oraz gwarantowanie świadczeń na równi z ubezpieczeniem NFZ.

W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, wojewoda może wydać decyzję negatywną w sprawie zezwolenia na pobyt stały. Dlatego ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o pobyt upewnić się, że posiada się odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Warto również pamiętać, że posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe nie tylko w trakcie ubiegania się o kartę stałego pobytu, ale także podczas całego pobytu na terytorium Polski.

Podsumowując, opłata skarbowa oraz ubezpieczenie zdrowotne są istotnymi elementami procesu ubiegania się o kartę stałego pobytu. Opłata skarbowa wynosi 640 zł, a ubezpieczenie zdrowotne jest warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia. Cudzoziemiec powinien zadbać o uregulowanie tych kwestii przed złożeniem wniosku o pobyt, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie prawa stałego pobytu w Polsce.

Pobyt tolerowany i ochrona uzupełniająca

Pobyt tolerowany to forma ochrony prawnej, która może być przyznana cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski, gdy nie spełniają oni warunków do uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, ale jednocześnie nie można ich deportować ze względów humanitarnych. Pobyt tolerowany może być udzielony na okres nie dłuższy niż rok, z możliwością przedłużenia.

Status uchodźcy to ochrona międzynarodowa udzielana osobom, które z powodu uzasadnionego strachu przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne, nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony swojego kraju pochodzenia. Status uchodźcy daje prawo do pobytu na terytorium Polski, a także do korzystania z praw i świadczeń przewidzianych dla uchodźców.

Ochrona uzupełniająca jest formą ochrony prawnej, która może być udzielona cudzoziemcom, gdy nie spełniają oni warunków do uzyskania statusu uchodźcy, ale istnieje ryzyko, że w przypadku powrotu do kraju pochodzenia, mogą oni być narażeni na poważne szkody, takie jak tortury, kara śmierci lub zagrożenie życia z powodu przemocy na tle międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Ochrona uzupełniająca może być udzielona na okres nie dłuższy niż 3 lata, z możliwością przedłużenia.

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie spełnia warunków do uzyskania statusu uchodźcy ani udzieleniem ochrony uzupełniającej, ale jednocześnie nie można go deportować ze względów humanitarnych, może on ubiegać się o pobyt tolerowany. Względy humanitarne obejmują między innymi sytuacje, gdy cudzoziemiec jest ofiarą przestępstwa, gdy jego powrót do kraju pochodzenia może spowodować zagrożenie dla jego życia lub zdrowia, lub gdy jego powrót jest niemożliwy z powodu braku możliwości identyfikacji.

Podsumowując, pobyt tolerowany i ochrona uzupełniająca są formami ochrony prawnej, które mogą być udzielane cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski, gdy nie spełniają oni warunków do uzyskania statusu uchodźcy, ale jednocześnie nie można ich deportować ze względów humanitarnych. Pobyt tolerowany może być udzielony na okres nie dłuższy niż rok, z możliwością przedłużenia, natomiast ochrona uzupełniająca może być udzielona na okres nie dłuższy niż 3 lata, z możliwością przedłużenia.

Prawo rzeczypospolitej polskiej i język polski

Prawo rzeczypospolitej polskiej odgrywa kluczową rolę w procesie ubiegania się o kartę stałego pobytu na terytorium Polski. Znajomość przepisów prawnych oraz zasad obowiązujących na terytorium rzeczypospolitej polskiej jest niezbędna dla cudzoziemców, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pobyt stały. Warto zaznaczyć, że prawo polskie reguluje nie tylko kwestie związane z pobytem, ale także z pracą, nauką, opieką zdrowotną czy ubezpieczeniami.

Ważnym aspektem procesu ubiegania się o kartę stałego pobytu jest również znajomość języka polskiego. Cudzoziemcy, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pobyt stały, powinni wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego, co może być potwierdzone przez zdanie egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Znajomość języka polskiego ułatwia nie tylko komunikację z urzędnikami, ale także integrację z polskim społeczeństwem oraz lepsze zrozumienie kultury i tradycji kraju.

W praktyce, opanowanie języka polskiego oraz zrozumienie prawa rzeczypospolitej polskiej może znacznie ułatwić proces ubiegania się o kartę stałego pobytu. Dlatego warto zainwestować czas i wysiłek w naukę języka oraz zapoznanie się z przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium rzeczypospolitej polskiej. W ten sposób cudzoziemiec zwiększa swoje szanse na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały oraz lepszą adaptację w nowym kraju.

Pobyt na podstawie związku małżeńskiego z obywatelem polskim

Osoby, które zawarły związek małżeński z obywatelem polskim, mają prawo do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały na terytorium Polski. Pobyt na podstawie małżeństwa z obywatelem polskim wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami, które warto poznać przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt.

W przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim, cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat. Aby uzyskać takie zezwolenie, należy przedstawić dowód zawarcia związku małżeńskiego oraz udokumentować, że małżeństwo nie zostało zawarte wyłącznie w celu uzyskania prawa do pobytu. W praktyce może to oznaczać przedstawienie wspólnego adresu zamieszkania, wspólnych rachunków bankowych czy zdjęć dokumentujących wspólne życie.

Po 3 latach pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Wymagane jest wówczas przedstawienie dowodów na ciągłość małżeństwa oraz spełnienie innych warunków, takich jak znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 oraz udokumentowanie stabilnej sytuacji materialnej.

Warto zaznaczyć, że pobyt na podstawie związku małżeńskiego z obywatelem polskim wiąże się również z obowiązkami, takimi jak przestrzeganie przepisów prawa polskiego, opłacanie podatków czy posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, w przypadku rozwiązania małżeństwa przed upływem 3 lat, cudzoziemiec może stracić prawo do pobytu na terytorium Polski.

Podsumowując, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim otwiera drogę do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, a następnie stały na terytorium Polski. Jednakże, wiąże się to z koniecznością spełnienia określonych warunków oraz przestrzegania obowiązków wynikających z prawa polskiego.

Wydział spraw cudzoziemców

Wydział spraw cudzoziemców pełni kluczową rolę w procesie uzyskiwania karty pobytu przez obcokrajowców. To właśnie w tej jednostce administracyjnej składane są wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, a także rozpatrywane są sprawy dotyczące legalizacji pobytu, ochrony uzupełniającej czy pobytu tolerowanego.

W ramach swojej działalności, wydział spraw cudzoziemców sprawdza zgodność wniosków z przepisami prawa, weryfikuje autentyczność dokumentów oraz ocenia spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, wydział wydaje zezwolenie na pobyt, które jest podstawą do wydania karty pobytu.

Warto zaznaczyć, że wydział spraw cudzoziemców współpracuje z innymi instytucjami, takimi jak Straż Graniczna, Policja czy Urząd do Spraw Cudzoziemców, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania migracją. Dzięki tej współpracy możliwe jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa oraz zapobieganie nadużyciom, takim jak fałszywe małżeństwa czy nielegalne zatrudnienie.

Podsumowując, wydział spraw cudzoziemców odgrywa istotną rolę w procesie uzyskiwania karty pobytu przez obcokrajowców. To właśnie w tej jednostce składane są wnioski o zezwolenie na pobyt, a także rozpatrywane są sprawy związane z legalizacją pobytu. Współpraca z innymi instytucjami pozwala na skuteczne egzekwowanie przepisów prawa oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania migracją.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z uzyskaniem karty stałego pobytu w Polsce. Przedstawiliśmy zasady dotyczące zezwolenia na pobyt stały, proces ubiegania się o kartę, a także prawo stałego pobytu. Omówiliśmy również dokumenty potrzebne do uzyskania karty pobytu, miejsce i okres pobytu cudzoziemca, wniosek o pobyt i jego rozpatrzenie, opłaty i ubezpieczenie zdrowotne, pobyt tolerowany i ochronę uzupełniającą.

W dalszej części artykułu poruszyliśmy tematykę prawa rzeczypospolitej polskiej i języka polskiego, pobytu na podstawie związku małżeńskiego z obywatelem polskim oraz rolę wydziału spraw cudzoziemców w procesie uzyskiwania karty pobytu. Wszystkie te informacje mają na celu ułatwienie zrozumienia procesu ubiegania się o kartę stałego pobytu oraz dostarczenie praktycznych wskazówek dla osób zainteresowanych tym tematem.

Podsumowując, uzyskanie karty stałego pobytu w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków oraz przejścia przez proces administracyjny. Wiedza na temat obowiązujących przepisów, wymaganych dokumentów oraz instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków może znacznie ułatwić cały proces i zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca