Środki utrzymania cudzoziemca

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków
(Dz. U. Nr 235, poz. 1611)

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas trwania planowanego pobytu na tym terytorium oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt;
2) dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków utrzymania zgodnie z prawem;
3) cel i czas trwania planowanego pobytu cudzoziemca, ze względu na które następuje zróżnicowanie wymaganej wysokości środków utrzymania.
§ 2. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nieprzekraczający 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia, w wysokości co najmniej 300 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
3. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia w wysokościach, o których mowa w ust. 1 i 2, są:
1) czek podróżny;
2) karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej;
3) karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku;
4) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nie mniejszej niż określona w ust. 1 i 2, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy;
5) oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
4. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania na pokrycie kosztów tranzytu lub powrotu do państwa pochodzenia, może być także bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa.
§ 3. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
2) ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
4) jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie wakacyjnej pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niestanowiącej głównego celu pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną,
powinien posiadać kwotę co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych albo ich równowartość w walutach obcych.
2. Dokumentami, które mogą potwierdzić cel planowanego pobytu przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, są:
1) dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
2) dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
3) skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
4) wiza w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy studentów, zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu "uwagi".
3. Dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres cudzoziemca, w przypadku przyjazdu indywidualnego, lub liczbę osób objętych zbiorową imprezą turystyczną, oraz w szczególności:
1) dane wystawcy dokumentu, w tym jego nazwę i siedzibę;
2) dane dotyczące organizatora i realizatora usług turystycznych;
3) termin oraz miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) szczegółowy wykaz usług turystycznych, a w przypadku wycieczki turystycznej - jej dokładną trasę;
5) potwierdzenie opłacenia kosztów usługi turystycznej, z wyszczególnieniem kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz ceny tej usługi.
§ 4. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach powinien posiadać kwotę 1 600 złotych albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez okres pierwszych 2 miesięcy planowanego pobytu na tym terytorium.
2. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, środków utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, są:
1) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nie mniejszej niż określona w ust. 1, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy;
2) czek podróżny;
3) karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej;
4) karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku;
5) oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
6) dokument potwierdzający przyznanie stypendium.
3. Dokumentem, który może potwierdzić cel planowanego pobytu, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczenie o przyjęciu na studia, uczestniczeniu w badaniach naukowych lub szkoleniu.
4. W przypadku gdy z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, wynika, że cudzoziemiec podejmuje studia, uczestniczy w badaniach naukowych lub szkoleniu na zasadach odpłatności, jest wymagany także dowód wniesienia opłaty za pierwszy rok nauki lub za cały okres nauki, gdy jest krótszy niż rok, albo potwierdzenie posiadania środków w wysokości wystarczającej do uiszczenia opłaty, wynikającej z tego zaświadczenia.
§ 5. W przypadku gdy cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza posiadanie środków utrzymania w walucie obcej, do przeliczenia jej na walutę polską stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na to terytorium.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.3)

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca