Ustawy, przepisy prawne o cudzoziemcach, nostryfikacji, nauce


Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach 2023
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
Nowe zasady wjazdu cudzoziemców do Polski od lutego 2022
Omówienie zmian wprowadzonych przez ustawę o cudzoziemcach w 2022
Ustawa z dnia 20 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach
Rozporządzenie - powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wiz dla cudzoziemców 2020
Rozporządzenie MSWiA w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców 2020
Projekt ustawy 21 marca 2020 r nowela ustawy do przeciwdzialania covid 19
LISTA ZATWIERDZONYCH, NA POTRZEBY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW, JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH STUDIA, stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie MSWIA z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmiana rozporzadzenia w sprawie cofania i uniewazniania wiz
Rozporządzenie MSWiA z dnia 19 kwietnia 2019 r. wizy dla cudzoziemców
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019 r. wolontariusze
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019-r. wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16-kwietnia-2019-r. stazysci
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 kwietnia 2019-r. naukowcy i mobilność długoterminowa
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 kwietnia-2019 r.absolwenci byli naukowcy i uczący się
Ustawa o cudzoziemcach 2019
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 2019
Nowe wzory wniosków ws. zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz nowe rodzaje zezwoleń 2018
Rozporządzenie ministra w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca od 2018 roku
Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 30 października 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach
Ustawa o promocji zatrudnienia 2017
Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace
Ustawa o cudzoziemcach 2014
Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o cudzoziemcach
Projekt ustawy już w legislacji
ustawa o obywatelstwie zmiana 2012
Projekt ustawy o cudzoziemcach 2012, 2013, 2014
O skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

O NIEBIESKIEJ KARCIE DZIENNIK USTAW RP nr 0 Z DNIA 28/05/2012 R. poz. 589
Projekt założeń do projektu ustawy
o cudzoziemcach 2011

Przepisy prawne
Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 03.12.2010
Ustawa o cudzoziemcach 2009 tekst jednolity
Wspólnotowy Kodeks Wizowy
Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 24.10.2008
Informator -Status Uchodźcy, zgoda na pobyt tolerowany
Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych
Przyjmowanie do szkoły cudzoziemców
Ustawa o systemie oświaty a cudzoziemcy

Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu profesjonalną obsługę prawną w poniższych zagadnieniach :

 • Prawo handlowe
 • Działalność gospodarcza
 • Prawo upadłościowe
 • Windykacje
 • Prawo cywilne materialne
 • Procesowe prawo cywilne
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Prawo autorskie
 • Cudzoziemcy
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo NGO
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Umowy międzynarodowe
 • Prawo farmaceutyczne

Prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania i szczegółowego przedstawienia oferty.

Rozporządzenia

 • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną (Dz. U. Nr 160, poz. 1355)
 • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzoru przepustki dla członków załóg statków morskich (Dz.U. Nr 187, poz. 1576)
 • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca (Dz.U. Nr 186, poz. 1558)
 • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 188, poz. 1582)
 • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz fotografii dołączanych do wniosków (Dz.U. Nr 186, poz. 1561)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 146, poz. 1528 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1322)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 147, poz. 1228)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. Nr 150, poz. 1461.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (Dz. U. Nr 150, poz. 1459)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz.U. Nr 147, poz. 1435)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej (Dz. U. Nr 150, poz. 1460)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 146, poz. 1426)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków zakwaterowania małoletnich bez opieki oraz standardu opieki w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 151, poz. 1473)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat pobieranych od cudzoziemców za wydanie i wymianę karty pobytu i innych dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. Nr 151, poz. 1472)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r.w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 146, poz. 1425)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP, i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy (Dz. U. Nr 178, poz. 1748, Nr 232, poz. 2341)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 150, poz.1462 oraz z 2004 r. Nr 88, poz 842)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania organów w postępowaniu w sprawie wydalenia cudzoziemca oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji o wydaleniu (Dz. U. Nr 146, poz. 1427)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 613)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie gminie dotacji. (Dz. U. Nr 229, poz. 2279)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zwolnienia obywateli niektórych państw z obowiązku posiadania wizy tranzytowej przy przejazdach przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 170, poz. 1654)
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r.w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków. (Dz. U. Nr 18, poz. 231, z 2001 r. Nr 42, poz. 475)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia w sprawie wzorów wniosków, dokumentów i rejestrów dotyczących wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozporządzenie Miistra Spraw Zagranicznych z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz.U.Nr 165, poz. 1733)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 w sprawie o uznanie za repatrianta (Dz.U. Nr 22, poz. 260 oraz z 2004 r. Nr 167, poz. 1757)

Cudzoziemiec

- w rozumieniu przepisów prawa - osoba przebywająca na terytorium danego państwa, ale nie posiadająca jego obywatelstwa. Potocznie - każdy obcokrajowiec, bez względu na jego status prawny.

3 zasady traktowania cudzoziemców

 • 1 zasada traktowania narodowego - polega na tym, że cudzoziemiec w pewnych sferach praw będzie traktowany jak obywatel danego państwa ( głównie prawa dotyczące praw obywatelskich)
 • 2 zasada najbardziej uprzywilejowanego traktowania - cudzoziemiec będzie korzystał z takich praw, z jakich korzysta jednostka posiadająca obywatelstwo państwa najbardziej uprzywilejowanego w danej dziedzinie.
 • 3 zasada traktowania specjalnego - przyznanie takich praw jakich nie posiadają pozostali cudzoziemcy (np. członkowie korpusu dyplomatycznego)

Wymogi dla cudzoziemców wjeżdżających na teren państwa trzeciego

 • posiadanie paszportu lub innego dokumentu podróży
 • obowiązek posiadania wizy
 • wymóg posiadania środków pieniężnych niezbędnych na utrzymanie
 • wymóg ubezpieczeń społecznych, szczepień
 • wymóg biletu powrotnego

Ograniczenia praw cudzoziemców

 • wykonywanie pewnych zawodów
 • wykonywanie praw politycznych
 • zakaz zajmowania pewnych stanowisk i urzędów
 • ograniczenia w dostępie do oświaty
 • pewne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zakupu nieruchomości
 • pomoc społeczna świadczona z budżetu państwa

Źródło: Wikipedia

Przepisy prawne

Informacje

 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca
 • Języki