Zasady wjazdu i pobytu przez okres nie przekraczający 3 miesiące

Z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w UE tj. z dniem 1 maja 2004r. zmieniły się zasady wjazdu i pobytu na terytorium Polski obywateli UE oraz członków ich rodzin.

Z w/w dniem weszły w życie stosowne regulacje unijne, oraz uwzględniająca te regulacje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 141, poz. 1180 oraz z 2003r. Nr 128, poz. 1175 z późn. zmianami).

Z dniem 26 sierpnia 2006r. w/w ustawa została zastąpiona ustawą z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zmianami).

Powyższa ustawa uwzględnia postanowienia dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46).

W/w ustawa ma zastosowanie nie tylko do obywateli państw członkowskich UE, ale również do obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz do członków rodzin w/w obywateli, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.
Jeżeli chodzi o regulacje dotyczące członków rodzin, praktyczne znaczenie mają one w sytuacji, gdy osoby te nie posiadają obywatelstwa UE lub w/w państw. Do obywateli UE w/w państw oraz do członków ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich dołączają nie ma zastosowania ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach, z wyjątkiem przepisów, o których mowa w art. 3 pkt 2 tej ustawy.

Ustawa o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej definiuje m.in.:
pojęcie "obywatela UE", które oznacza cudzoziemca:
a)obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b)obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) obywatela Konfederacji Szwajcarskiej.
pojęcie "członka rodziny", które oznacza cudzoziemca będącego lub nie będącego obywatelem UE:
a) małżonka obywatela UE,
b) bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
c) bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.
Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

Członek rodziny niebędący obywatelem UE może wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy. Z tym, że obowiązek posiadania wizy nie dotyczy:

1) obywatela państwa, wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.Urz. WE L 81 z 21.03.2001, str. 1) zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 2414/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 539/2001 (Dz.Urz. WE L 327 z 12.12.2001, str. 1) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 453/2003 z dnia 6 marca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 539/2001 (Dz.Urz. UE L 69 z 13.03.2003, str. 10);

2) członka rodziny niebędącego obywatelem UE, posiadającego wydany przez inne państwo członkowskie ważny dokument odpowiadający karcie pobytu członka rodziny obywatela UE lub karcie stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, o których mowa w art. 30 i 54, lub ważną kartę pobytu, wydaną na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.";

Wniosek o wydanie wizy wjazdowej w celu przebywania lub dołączenia do obywatela UE członek jego rodziny niebędący obywatelem UE składa do konsula lub komendanta placówki Straży Granicznej.

Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul lub komendant placówki Straży Granicznej niezwłocznie po złożeniu wniosku, zapewniając członkowi rodziny wszelkie dopuszczalne przez przepisy prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy.

Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wydana przez komendanta placówki Straży Granicznej, jeżeli dane obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub gdy nie posiada ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo. W wypadku braku w/w dokumentów w/w osoba może udowodnić w inny, niebudzący wątpliwości sposób, że jest uprawniona do korzystania ze swobody przepływu osób. Przed wydaniem decyzji o odmowie wjazdu z powodu braku w/w dokumentów Komendant Placówki Straży Granicznej ma obowiązek umożliwić w/w osobie przez okres nie dłuższy niż 72 godziny uzyskanie tych dokumentów lub udowodnić w inny, niebudzący wątpliwości sposób, że jest ona uprawniona do korzystania ze swobody przepływu osób.Od decyzji o odmowie wjazdu przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Od decyzji o odmowie wydania wizy wydanej przez konsula przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych, a od decyzji o odmowie wydania wizy, wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej - do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE może nastąpić na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

Wyjazd członka rodziny nie będącego obywatelem UE może nastąpić na podstawie ważnego dokumentu podróży

Powrót