zus

Składki urlopowe w Niemczech i Austrii

Zły przepływ informacji między ZUS a jego odpowiednikiem, np. w Niemczech, może powodować, że firma delegująca do tego kraju pracowników zostanie uznana za łamiącą prawo
Minęło już ponad dziewięć miesięcy (od 1 maja 2011 r.) od czasu, kiedy Niemcy i Austria otworzyły rynek pracy dla osób z nowych krajów. członkowskich UE. Od tamtego dnia tysiące Polaków odwiedziły i nadal odwiedzają oba kraje w poszukiwaniu pracy. Robią to nie tylko na własną rękę. Często chodzi o delegowanie przez polskie firmy, głównie budowlane. Firmy te mogą się często spotkać z zaskakującym problemem związanym z opłacaniem niektórych składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników.
Wypoczynek zatrudnionych
Chodzi o tzw. postępowanie urlopowe, które jest specjalnym rozwiązaniem wprowadzonym przez Niemcy oraz Austrię głównie dla firm budowlanych (także tych delegujących ludzi do pracy na ich terytorium). Cel takiego postępowania to zabezpieczenie roszczeń urlopowych pracowników i ochrona pracodawców przed nadmiernym obciążeniem związanym ze specyfiką branży w której ponad połowa zatrudnionych nie pracuje przez cały rok.
Według niemieckiej ustawy urlopowej pracownik ma prawo do pełnego rocznego urlopu jeżeli przepracował co najmniej sześć miesięcy w jednym zakładzie. Podobna regulacja występuje w Austrii.
Ze względu na niepewność zatrudnienia i ciągłe zmiany personalne w firmach budowlanych często prowadzi to do sytuacji, w której pracownik nie mógłby wykorzystać nieprzerwanego urlopu, a pracodawca ryzykowałby, że już po sześciomiesięcznym zatrudnieniu należy zainteresowanemu udzielić pełnego urlopu rocznego z odpowiednim wynagrodzeniem. Aby temu zapobiec, przedsiębiorstwa budowlane są obowiązane do wpłacania składek urlopowych do urlopowych kas budownictwa. To za ich pomocą finansowane są roszczenia pracownicze z tytułu urlopu. Takich kas w Polsce niema.
Rozliczenia składek
Wynagrodzenia Wypłacane przez zagraniczne kasy urlopowe polskim pracownikom delegowanym za granicę są objęte podstawą wymiaru składek dla ZUS i choć wypłacane są bezpośrednio zainteresowanym przez kasy, to pracodawca, jako płatnik składek, zobowiązany jest opłacić od nich należne składki na ubezpieczenia społeczne.
W praktyce odbywa się to w ten sposób, że kasa urlopowa, wypłacając pracownikowi wynagrodzenie urlopowe, pobiera część składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne finansowaną przez ubezpieczonego i przekazuje ją 'do odpowiedniego za kładu ubezpieczeń społecznych. Ten informowany jest przez swoich zagranicznych kolegów o powyższym postępowaniu i proszony o podanie odpowiednich danych do rozliczeń .
Z czego wynika problem
Niestety, często zdarzają się kłopoty komunikacyjne między instytucjami z poszczególnych państw. Dochodzą do tego określone wymogi, jakie należy spełnić przed wypłatą pieniędzy przez niemieckie i austriackie kasy urlopowe. Środki nie zostają przelane do ZUS, czekają na zagranicznych kontach "do wyjaśnienia" i często brakuje woli załatwienia sprawy. W praktyce polski pracodawca mimo postępowania zgodnego z prawem jest w sytuacji potencjalnego przestępcy, co może stwierdzić pierwsza kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Składki urlopowe, choć należne i zapłacone, nie zostaną przekazane stronie polskiej, dopóki strona niemiecka lub austriacka nie otrzyma od polskiej wymaganych przez siebie Informacji. W związku z tym ucierpieć mogą nasi przedsiębiorcy, którzy mimo wypełnienia wszelkich wymagań mogą być w swoim kraju uznani za firmę naruszającą prawo.

CO MÓWIĄ PRZEPISY
Obowiązki firm delegujących pracowników
Jak wynika z przepisów UE, "jeżeli pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie znajdującym się na terytorium jednej umawiającej się strony zostanie wysłany przez to przedsiębiorstwo na terytorium drugiej umawiającej się strony celem wykonywania pracy na jego rachunek, to do końca 24. miesiąca kalendarzowego od jego wysłania obowiązują wobec niego nadal przepisy prawne pierwszej umawiającej się strony, tak jakby był on wciąż zatrudniony na jej terytorium".
Jeżeli polska firma dopełni tych wymagań i będzie opłacać wszelkie należne składki
na ubezpieczenie społeczne, to powinny one zgodnie z przepisami prawa i statusem delegowania trafić do ZUS.
Na podstawie: rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie . koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Źródło-Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca