Ślub w Polsce, w konsulacie
Ślub w Polsce

Aby cudzoziemiec mógł zawrzeć związek małżeński z obywatelem polskim musi być spełnionych szereg warunków.
- Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego z kraju pochodzenia
- Jeśli nie ma możliwości uzyskania (np. Indie), wyrok z polskiego sądu stwierdzający brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
-Świadectwo urodzenia
-Paszport
-Będąc w Polsce na nieważnej wizie również można zawrzeć związek małżeński.
-Od złożenia wniosku o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego trzeba czekać 30 dni na wyznaczenie daty ślubu

Ślub w Konsulacie Generalnym RP

Do zawarcia związku małżeńskiego w Konsulacie Generalnym RP obywateli polskich, wymagane są:

akty urodzenia obojga przyszłych małżonków, a jeżeli zawierali wcześniejsze związki małżeńskie – akty małżeństwa z przypiskiem o rozwiązaniu ich przez np. rozwód, paszporty polskie, kserokopie paszportów dwóch świadków,
uiszczenie opłaty, w której mieszczą się wszystkie koszty obejmujące złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, oświadczenia o wyborze nazwiska, sporządzenie protokołu o wstąpieniu w związek małżeński, przesłanie dokumentacji do kraju i doręczenie aktów małżeństwa małżonkom.

Termin ślubu można ustalać po zgłoszeniu się na złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, po upływie co najmniej 30 dniowego ustawowego terminu i po uzgodnieniu dogodnego terminu w Konsulacie.

Świadkowie powinni być obecni tylko na ceremonii zawarcia małżeństwa.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydobycie aktu małżeństwa
Wniosek o wydobycie aktu urodzenia
Wniosek o wydobycie aktu zgonu

Języki