Ślub w Polsce, w konsulacie
Ślub w Polsce

Aby cudzoziemiec mógł zawrzeć związek małżeński z obywatelem polskim musi być spełnionych szereg warunków.
- Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego z kraju pochodzenia
- Jeśli nie ma możliwości uzyskania (np. Indie), wyrok z polskiego sądu stwierdzający brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
-Świadectwo urodzenia
-Paszport
-Będąc w Polsce na nieważnej wizie również można zawrzeć związek małżeński.
-Od złożenia wniosku o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego trzeba czekać 30 dni na wyznaczenie daty ślubu

Ślub w Konsulacie Generalnym RP

Do zawarcia związku małżeńskiego w Konsulacie Generalnym RP obywateli polskich, wymagane są:

akty urodzenia obojga przyszłych małżonków, a jeżeli zawierali wcześniejsze związki małżeńskie – akty małżeństwa z przypiskiem o rozwiązaniu ich przez np. rozwód, paszporty polskie, kserokopie paszportów dwóch świadków,
uiszczenie opłaty, w której mieszczą się wszystkie koszty obejmujące złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, oświadczenia o wyborze nazwiska, sporządzenie protokołu o wstąpieniu w związek małżeński, przesłanie dokumentacji do kraju i doręczenie aktów małżeństwa małżonkom.

Termin ślubu można ustalać po zgłoszeniu się na złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, po upływie co najmniej 30 dniowego ustawowego terminu i po uzgodnieniu dogodnego terminu w Konsulacie.

Świadkowie powinni być obecni tylko na ceremonii zawarcia małżeństwa.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydobycie aktu małżeństwa
Wniosek o wydobycie aktu urodzenia
Wniosek o wydobycie aktu zgonu

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca
 • Języki