Prawo stałego pobytu

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu.
Członek rodziny niebędący obywatelem UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obywatelem UE.
Pobyt uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż w/w określony, z powodu odbycia obowiązkowej służby wojskowej albo ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa wykonanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
Ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, w sposób szczegółowy reguluje możliwość nabycia prawa stałego pobytu przed upływem 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyjątkowych sytuacjach o charakterze zawodowym lub rodzinnym.
Obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu wydaje się na jego wniosek dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. Wniosek należy złożyć osobiście do wojewody, właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.
Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE, który nabył prawo stałego pobytu, wydaje się na jego wniosek, kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 10 lat. Wniosek należy złożyć osobiście do wojewody, właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, przed upływem terminu ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE.
Do wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE dołącza się fotografie oraz należy okazać ważny dokument podróży. Obywatel UE może okazać inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
Przy odbiorze dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE należy okazać ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 PLN.
Obywatel UE lub członek jego rodziny obowiązany jest wystąpić do właściwego terytorialnie wojewody z wnioskiem o wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE w przypadku:
- zmiany danych w nich zamieszczonych,
- uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza;
- upływu terminu ważności.
Przy składaniu wniosku o wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu należy dołączyć posiadany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu i fotografie, a w razie jego utraty należy okazać ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
Przy składaniu wniosku o wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE należy dołączyć posiadaną kartę stałego pobytu i fotografie, a w razie jej utraty należy okazać ważny dokument podróży.
W razie unieważnienia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub zgonu ich posiadacza należy przedmiotowe dokumenty niezwłocznie zwrócić organowi, który ją wydał.
Podlega karze grzywny kto:
- uchyla się od obowiązku posiadania albo wymiany karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
- wbrew obowiązkowi nie zwraca dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Powrót