Zatrudnianie cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych pracodawców zagranicznych w Polsce

Zatrudnianie cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych pracodawców zagranicznych w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r., w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2006 r. Nr 141 poz. 1003). Podstawą do realizacji usługi transportowej na terytorium Polski, a w konsekwencji podstawą do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na pracę jest zawarcie umowy przez przedsiębiorcę zagranicznego z podmiotem mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zezwolenie takie wydaje się na pisemny wniosek pracodawcy zagranicznego, który jest stroną umowy. Zawsze wydawane jest na okres oznaczony datami. Warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia jest przedstawienie umowy właściwej lub umowy podwykonawcy. Zezwolenie wydawane jest cudzoziemcowi, który posiada kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania prac w ramach realizacji usługi eksportowej.

Powrót