Obowiązki pracodawcy w związku z ubieganiem się cudzoziemca o zezwolenie na pracę

Pracodawca za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca dokonuje jednorazowej wpłaty na konto bankowe urzędu wydającego zezwolenie na pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdą osobę objętą wnioskiem. Ponadto, pracodawca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca oprócz stosownego wniosku, zobowiązany jest do złożenia m.in. dokumentów:
a) kserokopii wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku dokumentu potwierdzającego legalne prowadzenie działalności,
b) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) umowy spółki w formie aktu notarialnego wraz ze zmianami dotyczącymi stosunków własnościowych,
d) decyzji o nadaniu numerów REGON i NIP,
e) zaświadczenia informującego o stanie wywiązywania się z zobowiązań wobec ZUS oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA,
f) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płatnościach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
g) zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za ostatni rok podatkowy - dochód musi być wyższy niż 12-krotne przeciętne wynagrodzenie,
h) informacji o stanie zatrudnienia w firmie - zatrudnianie przez okres minimum roku na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu minimum 2 osób, które nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia,
i) dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności,
j) zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia dokonanego w Powiatowym Urzędzie Pracy,
k) dokumentu potwierdzającego podjęte przez pracodawcę działania w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku np. zamieszczone ogłoszenie w prasie, Internecie itp.,
l) informacji Powiatowego Urzędu Pracy o lokalnym rynku pracy,
ł) zakresu czynności na wnioskowane stanowisko,
m) dowodu uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Powrót