Uchylenie wydanego przyrzeczenia lub zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Właściwy miejscowo marszałek województwa ma prawo uchylić wydane przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę, jeżeli m.in.:
- cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie;
- cudzoziemiec utracił uprawnienia do wykonywania pracy;
- uległy zmianie okoliczności lub dowody odnoszące się do wydanej decyzji;
- ustała przyczyna, dla której wydano zezwolenie na pracę;
- cudzoziemiec wykonujący za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności z zakresu prawa pracy narusza właściwe przepisy - uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy następuje na wniosek właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy.
W sytuacji uchylenia przyrzeczenia lub pozwolenia na pracę, pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę z cudzoziemcem.
Organem kontrolnym legalności zatrudniania pracowników jest wojewoda oraz służby celne. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy określa sytuacje nielegalnego zatrudniania pracowników w wypadku:
- powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z obowiązku jego posiadania lub powierzenia wykonywania pracy na innym stanowisku lub też na innych warunkach niż zostały one określone w zezwoleniu na pracę;
- wykonywania przez cudzoziemca pracy bez zezwolenia chyba, że ustawa zwalnia go z takiego obowiązku lub na innym stanowisku lub warunkach niż określonych w zezwoleniu o pracę.
Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi zobowiązanemu do uzyskania pozwolenia na pracę, a nieposiadającemu takiego zezwolenia lub zatrudnienie cudzoziemca na innym stanowisku lub warunkach niż określonych w zezwoleniu podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł. Cudzoziemiec, który dopuścił się takich naruszeń podlega karze grzywny nie niższej niż 1.000 zł.

Powrót