Legalizacja pobytu, pobyt z rodziną

Pobyt z rodziną
1. Kogo dotyczy wniosek?

Członków rodziny cudzoziemca, przebywających juz w Polsce lub zamierzających tu przyjechać.

Małżonek lub małoletnie dziecko cudzoziemca

Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonka mogą uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeśli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:
- na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
- na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
- w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
- co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
- w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.
Zezwolenie to uprawnia małżonka cudzoziemca do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu, uprawniającego cudzoziemca do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.
Uwaga:

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa cudzoziemiec (małżonek lub rodzic) zamieszkujący w Polsce, do którego członek jego rodziny przybywa. Złożenie wniosku przez członka rodziny cudzoziemca wymaga jego pisemnej zgody lub zgody jego przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem ustawowym. Wyrażenie takiej zgody jest równoznaczne z udzieleniem cudzoziemcowi zamieszkującemu na terytorium Polski pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu.

Obecność wyżej wymienionych członków rodziny będzie obowiązkowa po wydaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytu w celu złożenia przez nich odcisków linii papilarnych. Na podstawie otrzymanego zezwolenia na pobyt członkowie rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce mogą uzyskać w państwie pochodzenia wizy, umożliwiające przyjazd.

Dla dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu rodzicowi tego zezwolenia, można złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na tzw. inne okoliczności, dla członków rodziny cudzoziemca i osób prowadzących z nim życie rodzinne

Jeśli cudzoziemiec przebywający w Polsce lub przebywający w Polsce członek jego rodziny nie spełniają podanych wyżej wymagań, można wtedy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na tzw. inne okoliczności. Cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy, musi przebywać w chwili jego składania w Polsce.

Zezwolenie to nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane.
Zezwolenie na pobyt czasowy dla dziecka cudzoziemca urodzonego w okresie ważności posiadanej przez niego wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy

Dotyczy małoletniego dziecka cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres do dnia, w którym upływa termin ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonych przedstawicielowi ustawowemu dziecka.
W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Wniosek należy złożyć bez zbędnej zwłoki po narodzinach dziecka, ale już po uzyskaniu przez niego paszportu.
Osoby prowadzące życie rodzinne z obywatelem UE/EOG/Szwajcarii

UWAGA!

Procedura ta nie dotyczy:

a) małżonka obywatela UE/EOG/Szwajcarii

b) bezpośredniego zstępnego obywatela UE/EO/Szwajcarii lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na tego obywatela lub jego małżonka,

c) bezpośredniego wstępnego obywatela UE/EOG/Szwajcarii lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu tego obywatela lub jego małżonka.

Obowiązjuą ich zasady rejestracji członków rodziny obywateli UE.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może złożyć cudzoziemiec, prowadzący życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii, z którym cudzoziemiec przebywa wspólnie na tym terytorium.
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.
Zezwolenie to nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane.

2. Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE:

wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

UWAGA!

Szczegółowe informacje na temat możliwości wykonywania pracy opisane są na stronie:
http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kiedy-cudzoziemiec-nie-potrzebuje-ze...

oraz w poradniku ,,Praca w Polsce - jak legalnie pracować i zatrudnić cudzoziemca w Polsce?" (dostępne wersje językowe: PL EN RU)
Podstawa prawna, na jakiej wydano decyzję, podana jest zawsze w jej treści.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Wniosku tego nie może złożyć ustanowiony przez rodziców pełnomocnik, kiedy oni sami przebywają za granicą.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt mieszkającego za granicą dziecka składają rodzice przebywający już w Polsce, na zasadach opisanych wcześniej. Wówczas obecność dziecka, które ukończyło 6. rok życia wymagana będzie przy składaniu wniosku o wydanie karty Pobytu po jego przyjeździe do Polski.
Kartę pobytu cudzoziemiec odbiera osobiście. W przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego rodzic, kurator lub przedstawiciel ustawowy. Małoletni w chwili obioru karty musi się jednak znajdować na terytorium RP.
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną może być udzielone również wstępnemu w linii prostej lub osobie pełnoletniej odpowiedzialnej za małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wniosek (do edycji) ; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;
4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:
- Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

- Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wgladu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu,
dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa),
dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu,
dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w wypadku małżonków: dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego tj. wspólne zdjęcia z różnych okresów, uroczystości rodzinnych, wspólnych wyjazdów, umowy najmu, wspólne rachunki, potwierdzenie posiadania wspólnego rachunku bankowego itp. (dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej).

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

340 zł w momencie złożenia wniosku na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Podanie o zwrot opłaty skarbowej 340 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!

za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Warszawa
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł).

5. Gdzie mogę złożyć wniosek?

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty za pośrednictwem kalendarza internetowego. Składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku można uzyskać wyłącznie podczas umówionych wizyt (jeśli zachowany został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinno się złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

6. Jak długo będę czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

7. Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

Dokumenty w sprawie należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań.

Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

8. Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dodatkowe informacje.