karta Polaka

Trzeba udowodnić iż jest się Polakiem

Zawali studia, bo nie udowodnił, że jest Polakiem?

Polski zakonnik z Ukrainy musiał opuścić nasz kraj. Urzędnicy nie pozwolili
mu tu zostać, bo nie miał przedwojennych dokumentów potwierdzających, że jego mama Jest Polką
Oleh urodził się na Ukrainie ponad 50 lat temu. Jego mama jest Polką, a ojciec obywatelem Jugoslawii. Ukończył m.in. Konserwatorium Muzycznym we Lwowie i Kijowie, a ponad dziesięć lat temu przyjechał do Polski, by w Warszawie studiować m.in. teologię ekumeniczną na UKSW.
Już wtedy był zakonnikiem orionistą. Jako świecki bezhabitowy brat -oblat w parafii Dzieciątka Jezus katechizowal dzieci i dorosłych, brał udział w koncertach w domach dziecka, szpitalach czy domach starców. Działał też na rzecz ekumenii.

Obecnie Oleh studiuje teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jednak jego dalsze studia i posługa zakonna w Polsce stanęły pod znakiem zapytania.
Starał się bowiem o tzw. osiedlenie konstytucyjne, czyli możliwość legalnego zamieszkania w naszym kraju. Konstytucja daje taką możliwość osobom, których jedno z rodziców bądź dziadków albo dwoje pradziadków było Polakami,
Dokumenty potwierdzające pochodzenie składa się w urzędzie wojewódzkim. Urzędnicy wojewody Mazowieckiego nie uwzględnili wniosku Oleha. - Nie dostaliśmy oryginalnych dokumentów potwierdzających polską .
Oleh złożył m.in. akty urodzenia swój i matki. Ale w żadnym z nich nie było słowa o narodowości matki zakonnika. Taka informacja znalazła się za to w wyciągu z ukraińskiego Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego i zaświadczeniu wydanym przez tamtejsze Ministerstwo Sprawiedliwości. Wojewoda tych dokumentów jednak nie uznał. – Były wydane współcześnie i nie można ich było potraktować jako dowodu w tym postępowaniu.

Zakonnik odwołał się do Urzędu ds. Cudzoziemców. Ten w marcu utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję,
"W aktach sprawy brak jest dokumentów źródłowych wydanych przez polskie władze kościelne bądź państwowe lub też władze byłego ZSRR mogące w wiarygodny sposób potwierdzić polskie pochodzenie" - napisal w uzasadnieniu naczelnik Wydziału Postępowań Odwoławczych Urzędu ds. Cudzoziemców.
Podkreślił też, że skoro zakonnik nie udokumentował w sposób niebudzący wątpliwości posiadania polskiego pochodzenia, brak jest podstaw do udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie w naszym kraju. Decyzja urzędu jest ostateczna. Przysługuje na nią skarga do sądu administracyjnego.
Oleh z tej drogi skorzysta. Ale wcześniej musiał opuścić Polskę, by nie zostać deportowanym. Wrócił więc na Ukrainę Tam czeka na wizę umożliwiającą ponowny przyjazd do Polski. Nie wiadomo, czy uda mu się powrócić na czerwcową sesję egzaminacyjną.
Konsulat we Lwowie wyznaczył mu termin przyjęcia na 13 czerwca. Wtedy to zakonnik zamierza rozpocząć starania o Kartę Polaka, bo procedury jej przyznania są mniej restrykcyjne niż przy osiedleniu konstytucyjnym (Kartę ma już jego siostra) oraz będzie chciał uzyskać wizę studencką, ale na razie w konsulacie zawieszono przyjmowanie podań.
A to dopiero początek długotrwałej procedury.
Co dalej?
Zakonnik ma dwie możliwości. Może starać się o pobyt czasowy, a później stały i uzyskanie obywatelstwa, co trwa około pięciu lat. A druga droga to ta, którą już wybrał, czyli przez osiedlenie konstytucyjne. - Ale musi dostarczyć oryginalne dokumenty. Podobnie skomplikowane losy miało wielu Polaków.

Źródło- Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca