Pojęcie cudzoziemca, cudzoziemiec

CUDZOZIEMIEC


Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów prawa jest sobą przebywającą na terytorium danego państwa, ale nie posiadającą jego obywatelstwa. Potocznie - każdy obcokrajowiec, bez względu na jego status prawny.

Cudzoziemiec: Wprowadzenie

W Polsce, cudzoziemiec to osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa. Cudzoziemcy mogą przyjeżdżać do Polski z różnych powodów, takich jak praca, nauka czy turystyka. W związku z tym, istnieje wiele aspektów prawnych i regulacji, które dotyczą ich pobytu i działalności w kraju. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z cudzoziemcami w Polsce, takie jak status prawny, zatrudnienie, prawa i obowiązki oraz przepisy dotyczące ich zatrudnienia.

Status cudzoziemca w Polsce

Status cudzoziemca w Polsce zależy od jego pochodzenia oraz celu pobytu. Wyróżniamy dwa główne rodzaje statusów: cudzoziemca UE oraz cudzoziemca spoza UE. Różnice między tymi dwoma grupami mają istotne konsekwencje dla praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce.

Cudzoziemiec z UE to osoba, która posiada obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Osoby te korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, co oznacza, że nie muszą ubiegać się o wizy ani zezwolenia na pobyt. W Polsce, cudzoziemcy z UE mają prawo do pracy, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystania z usług publicznych na równi z obywatelami polskimi. W przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące, cudzoziemiec z UE powinien zarejestrować swój pobyt w odpowiednim urzędzie.

Cudzoziemiec spoza UE to osoba, która nie posiada obywatelstwa żadnego z krajów Unii Europejskiej. W zależności od celu pobytu, tacy cudzoziemcy muszą uzyskać odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt. Prawa i obowiązki cudzoziemców spoza UE są ograniczone w porównaniu z cudzoziemcami z UE. Przykładowo, aby podjąć pracę w Polsce, cudzoziemiec spoza UE musi uzyskać zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt czasowy.

Status UE wpływa na prawa i obowiązki cudzoziemca w Polsce, ponieważ osoby z krajów Unii Europejskiej mają większą swobodę w zakresie pobytu, pracy i korzystania z usług publicznych. Warto zaznaczyć, że niektóre prawa, takie jak prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych, są zarezerwowane wyłącznie dla obywateli polskich. Niemniej jednak, status UE ułatwia cudzoziemcom z krajów członkowskich życie i pracę w Polsce.

Prawo i regulacje dotyczące cudzoziemców

Ustawa o cudzoziemcach to główny akt prawny regulujący polskie sprawy cudzoziemców. Współpracuje ona z prawem międzynarodowym, które również odgrywa istotną rolę w regulacjach dotyczących cudzoziemców. W niniejszym artykule omówimy proces uzyskiwania zezwolenia na pracę, zatrudnienie cudzoziemca oraz zawieranie umowy z cudzoziemcem.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Proces uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca zależy od jego pochodzenia oraz rodzaju pracy, którą ma wykonywać. W przypadku legalnej pracy cudzoziemca z UE, nie ma konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, gdyż osoby te korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Natomiast cudzoziemiec wykonujący pracę spoza UE musi uzyskać zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt czasowy.

Zatrudnienie cudzoziemca

Podstawy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce różnią się w zależności od pochodzenia pracownika. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca z UE, pracodawca nie musi występować o zezwolenie na pracę, jednak powinien zgłosić zatrudnienie do odpowiedniego urzędu. Jeśli chodzi o zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca oraz sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada ważne zezwolenie na pobyt czasowy.

Umowa z cudzoziemcem

Proces zawierania umowy z cudzoziemcem nie różni się znacząco od zawierania umowy z obywatelem polskim. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, umowa powinna być sporządzona w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, co często oznacza konieczność tłumaczenia umowy na język obcy. Po drugie, umowa powinna zawierać informacje dotyczące zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli są wymagane. Warto również sprawdzić, czy cudzoziemiec miał wcześniej doświadczenie w pracy w Polsce oraz czy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy.

W przypadku cudzoziemca wydanie umowy o pracę może być również warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Dlatego warto zadbać o to, aby umowa spełniała wszystkie wymagania formalne oraz zawierała niezbędne informacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemca.

Cudzoziemiec na rynku pracy

Rola cudzoziemców w polskim rynku pracy zyskuje na znaczeniu w ostatnich latach. Wzrost liczby cudzoziemców w polskim sektorze pracy wynika z rosnącego zapotrzebowania na siłę roboczą oraz otwarcia rynku pracy dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej. Delegowanie cudzoziemca spoza UE wpływa na rynek pracy poprzez zwiększenie konkurencji oraz wprowadzenie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych.

Uznawanie pracy cudzoziemca w Polsce opiera się na przestrzeganiu przepisów prawa pracy oraz uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na pracę i pobyt. Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi wiąże się z obowiązkiem sprawdzenia, czy osoba ta posiada wymagane dokumenty oraz czy spełnia warunki do legalnego wykonywania pracy w Polsce.

Zakończenie pracy przez cudzoziemca

Zakończenie pracy przez cudzoziemca może mieć różne konsekwencje, zarówno dla samego pracownika, jak i dla pracodawcy. Jeśli cudzoziemiec zakończył pracę zgodnie z warunkami umowy, nie powinno to wpłynąć negatywnie na jego sytuację prawną ani na możliwość podjęcia kolejnej pracy w Polsce. W przypadku, gdy cudzoziemiec przerwał pracę bez zachowania wymaganych formalności, może to skutkować utratą zezwolenia na pracę oraz koniecznością opuszczenia terytorium Polski.

Warto zwrócić uwagę, że zakończenie pracy przez cudzoziemca może również wpłynąć na sytuację pracodawcy. Jeśli pracodawca nie dopełnił obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej. Dlatego ważne jest, aby zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec dbali o przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Prawa i obowiązki cudzoziemca

Jakie prawa i obowiązki ma cudzoziemiec pracujący w Polsce zależą od jego statusu prawnego oraz obywatelstwa. Podział cudzoziemców wpływa na ich prawa i obowiązki, a także na możliwości zatrudnienia. Gdy cudzoziemiec rozpoczął pracę w Polsce, musi przestrzegać przepisów prawa pracy oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia na pracę i pobyt. Obywatelstwo UE wpływa na prawa i obowiązki cudzoziemca, ponieważ obywatele państw członkowskich mają większą swobodę w dostępie do rynku pracy oraz korzystaniu z praw socjalnych.

Cudzoziemiec posiada prawa i obowiązki związane z zatrudnieniem, takie jak prawo do wynagrodzenia, prawo do urlopu, obowiązek przestrzegania przepisów BHP oraz obowiązek wykonywania pracy zgodnie z umową. W przypadku obywateli UE, prawa te są zbliżone do praw obywateli polskich, natomiast dla obywateli spoza UE mogą występować pewne ograniczenia, np. w dostępie do niektórych świadczeń socjalnych.

Cudzoziemiec niepożądany i bezpaństwowiec

Kim jest cudzoziemiec niepożądany i jakie ma prawa? Cudzoziemiec niepożądany to osoba, której obecność na terytorium Polski jest uznana za niepożądaną ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa lub interesów społecznych. Prawa takiej osoby są ograniczone, np. może zostać wydalona z kraju lub mieć zakaz wjazdu na określony czas.

Bezpaństwowiec to osoba, która nie posiada obywatelstwa żadnego państwa. Jakie są prawa i obowiązki bezpaństwowca? Bezpaństwowcy mają prawo do ochrony prawnej, jednak ich prawa i obowiązki mogą być ograniczone w porównaniu z obywatelami danego kraju. W Polsce, bezpaństwowcy mają prawo do zatrudnienia, jednak muszą uzyskać zezwolenie na pracę oraz spełnić inne warunki, takie jak posiadanie ważnego dokumentu podróży.

Przepisy dotyczące cudzoziemców

Wiza Schengen jest jednym z kluczowych dokumentów, które wpływają na prawa cudzoziemca na terytorium Polski. Posiadanie ważnej wizy Schengen umożliwia swobodne przekraczanie granic państw strefy Schengen, jednak nie uprawnia do podejmowania pracy. W przypadku chęci podjęcia zatrudnienia, cudzoziemiec musi spełnić dodatkowe wymagania, takie jak uzyskanie zezwolenia na pracę.

Polskie przepisy dotyczące cudzoziemców obejmują różne aspekty, takie jak zasady wjazdu, pobytu, zatrudnienia oraz korzystania z usług publicznych. Na terytorium Polski, cudzoziemcy muszą przestrzegać przepisów prawa pracy, które regulują m.in. warunki zatrudnienia, wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki pracownicze.

Straż Graniczna pełni ważną rolę w egzekwowaniu przepisów dotyczących cudzoziemców. Straż Graniczna kontroluje przekraczanie granic, sprawdza ważność dokumentów oraz monitoruje przestrzeganie przepisów przez cudzoziemców przebywających na terytorium Polski.

Warunki zatrudnienia i pracy cudzoziemca

Warunki zatrudnienia cudzoziemca w Polsce zależą od jego statusu prawnego oraz obywatelstwa. Obywatele państw członkowskich UE mają prawo do swobodnego dostępu do rynku pracy, jednak obywatele spoza UE muszą uzyskać zezwolenie na pracę oraz spełnić inne wymagania, takie jak posiadanie ważnego dokumentu podróży.

Warunki pracy dla cudzoziemców są regulowane przez przepisy prawa pracy, które obejmują m.in. prawo do wynagrodzenia, prawo do urlopu, obowiązek przestrzegania przepisów BHP oraz obowiązek wykonywania pracy zgodnie z umową. Cudzoziemcy mają również prawo do korzystania z usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna czy edukacja, jednak dostęp do niektórych świadczeń socjalnych może być ograniczony dla obywateli spoza UE.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z cudzoziemcami przebywającymi i pracującymi w Polsce. Przedstawiliśmy status prawny cudzoziemców oraz prawo i regulacje dotyczące ich pobytu i zatrudnienia. Omówiliśmy również kwestie związane z zezwoleniem na pracę, zatrudnieniem oraz umową z cudzoziemcem.

Poruszyliśmy temat cudzoziemca na rynku pracy, w tym zakończenie pracy przez cudzoziemca oraz prawa i obowiązki związane z tym statusem. Wspomnieliśmy również o sytuacji cudzoziemca niepożądanego i bezpaństwowca.

W artykule przedstawiliśmy również przepisy dotyczące cudzoziemców, takie jak wiza Schengen, polskie przepisy oraz rolę Straży Granicznej. Omówiliśmy warunki zatrudnienia i pracy cudzoziemca, zarówno dla obywateli państw członkowskich UE, jak i spoza UE.

Podsumowując, cudzoziemcy przebywający i pracujący w Polsce muszą przestrzegać szeregu przepisów i regulacji, które wpływają na ich status prawny, prawa i obowiązki. Wiedza na ten temat jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania na polskim rynku pracy oraz korzystania z usług publicznych.

Problematykę obywatelstwa ciężko przypisać konkretnym dziedzinom prawa, gdyż leży ona na pograniczu prawa międzynarodowego
i administracyjnego. Obywatelstwo jest to stosunek prawny łączący jednostkę
z państwem. Składają się nań prawa przynależne jednostce oraz jej obowiązki wobec państwa. Do indywidualnych rozwiązań każdego państwa należą sposób nabycia oraz utraty obywatelstwa, jak i obowiązki obywatela wobec państwa.

Obywatelstwo nabywa się poprzez:

 • urodzenie, kiedy łączy się danego człowieka z krajem za pomocą prawa krwi, czyli z krajem pochodzenia jego rodziców, lub za pomocą prawa ziemi, czyli określa się obywatelstwo narodzonego dziecka za pomocą określenia kraju jego narodzenia
 • naturalizację (nadanie), kiedy państwo nadaje obywatelstwo obcemu obywatelowi, jeśli ten spełnił pewne warunki, np. zamieszkiwał na terenie danego państwa przez określoną liczbę lat. Należy tu zwrócić uwagę na problem podwójnego obywatelstwa, kiedy dany człowiek jednocześnie nabywa nowe obywatelstwo, ale też nie traci starego
 • zamążpójście, kiedy istnieje możliwość przyjęcia obywatelstwa męża, co jednak nie następuje już automatycznie, jak kilkadziesiąt lat temu
 • adopcję, gdy adoptowany przyjmuje obywatelstwo przybranych rodziców
 • opcję, co jest prawem wyboru obywatelstwa w określonych przypadkach, szczególnie przy problemie obywatelstwa podwójnego
 • repatriację, czyli powrót do kraju przodków i przyjęcie ich obywatelstwa bez spełniania warunków, jak przy naturalizacji
 • Prawo wewnętrzne państwa decyduje także o utracie obywatelstwa. Utrata może nastąpić poprzez zwolnienie z obywatelstwa, pozbawienie obywatelstwa, opcję lub zamążpójście. Oprócz problemu podwójnego obywatelstwa, istnieje jeszcze sytuacja, gdy człowiek nie posiada żadnego obywatelstwa, a więc jest apatrydą. Bezpaństwowiec podlega prawu państwa pobytu, ale nie posiada jego opieki dyplomatycznej, może być wydalony, nie ma praw politycznych. Apatryda powstaje w sytuacji, gdy traci się obywatelstwo jednego państwa, np. wychodząc za mąż za obcokrajowca, gdy prawo kraju ojczystego przewiduje
  w tej sytuacji "pójście kobiety za mężem", a jednocześnie nie nabywa się obywatelstwa kraju drugiego, czyli w danym przykładzie obywatelstwa kraju męża.
  Cudzoziemcom kraj przyznaje albo prawa takie same, jak własnym obywatelom, albo tylko określone uprawnienia, albo prawa takie same, jakie ma najbardziej uprzywilejowany pod tym względem kraj trzeci. Cudzoziemca można jednak wydalić w dowolnym momencie, jeśli naruszył on prawo danego państwa lub jego pobyt zagraża bezpieczeństwu lub interesom państwa.
  Można wydać władzom obcego państwa osobę ściganą za popełnione przestępstwa, co jest znane pod nazwą ekstradycji. Nie wydaje się jedynie przestępców politycznych, chyba że podlegają oni klauzuli zamachowej, czyli dopuścili się zabójstwa głowy państwa, szefa rządu lub innych ważnych osobistości politycznych. Przeciwieństwem ekstradycji jest azyl, którego można udzielić obcokrajowcowi ściganemu w kraju ojczystym za przestępstwa polityczne lub z innych powodów politycznych. Można też udzielać azylu dyplomatycznego w pomieszczeniach misji dyplomatycznej, jeśli sytuacja nie cierpi zwłoki.
  W Polsce obywatelstwo nadawane jest zgodnie z dwiema zasadami. Zasada krwi zakłada, że dziecko dziedziczy obywatelstwo po rodzicach. Zasada ziemi natomiast mówi, że dziecko otrzymuje obywatelstwo po rodzicach. Zgodnie z tymi zasadami obywatelstwo polskie otrzyma dziecko urodzonez obywateli polskich lub, gdy jedno z jego rodziców jest Polakiem, a także w przypadku, gdy urodzi się w Polsce lub tu zostanie znalezione.
  Obywatelstwo może zostać nadane również repatriantom, czyli cudzoziemcom pochodzenia polskiego, którzy mają zamiar osiedlić się w Polsce na stałe.
  Poza tymi wszystkimi przypadkami obywatelstwo polskie może zostać nadane, jeżeli cudzoziemiec zamieszkuje w Polsce co najmniej pięć lat, na jego wniosek. Czasem może to być uzależnione od faktu, czy cudzoziemiec utracił swoje dotychczasowe obywatelstwo. Obywatelstwo, które rozciąga się na dzieci, nadaje tylko i wyłącznie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskanie obywatelstwa polskiego możliwe jest także w wyniku tzw. uznania za obywatela polskiego. O procedurę tą może złożyć wniosek osoba, która nie posiada żadnego obywatelstwa, bądź jej obywatelstwo jest nieokreślone, pod warunkiem, że zamieszkuje ona w Polsce co najmniej pięć lat. Uznanie za obywatela polskiego należy do kompetencji wojewody. Państwo polskie traktuje obywatela polskiego tylko i wyłącznie jako swojego obywatela, choćby nawet posiadał on równocześnie inne obywatelstwo.
  Osoby, które nie są obywatelami polskimi objęci są w Polsce specjalną regulacją prawną. Prawo o cudzoziemcach szczegółowo reguluje kwestie przekroczenia polskiej granicy przez cudzoziemca, uzyskania wizy, instytucji odmowy wjazdu na terytorium RP, wydalenia z kraju. W związku z pobytem obywatela innego kraju na terytorium Polski wprowadzono obowiązki rejestracji, meldunku, kartę stałego pobytu, a także prawo azylu.
  Cudzoziemiec może przekroczyć granicę Polski na podstawie ważnego paszportu, a w niektórych przypadkach dodatkowo na podstawie ważnej wizy. Wizę obcokrajowcowi może wydać polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsul za granicą, a w kraju wojewoda, właściwy ze względu na miejsce pobytu. Dokument ten może uprawniać do jednorazowego lub wielokrotnego wjazdu na teren RP lub na przejazd przez Polskę do innego kraju. W niektórych przypadkach można odmówić cudzoziemcowi wizy, wjazdu do Polski, bądź też unieważnić wizę, kiedy np. obcokrajowiec działał na szkodę interesów RP, został skazany w Polsce lub za granicą za zbrodnię, naruszył polskie przepisy
  o cudzoziemcach, o ochronie granic, celne lub gdy inne przesłanki wskazują, że jego pobyt w kraju jest niepożądany.
  Obcokrajowiec ma obowiązek zarejestrować się w ciągu trzech dni od wjazdu do Polski w urzędzie wojewódzkim. Jeżeli cudzoziemiec nie jest
  w Polsce przejazdem, ma także obowiązek zameldować się. Legalny stały pobyt w Polsce jest możliwy tylko po dopełnieniu tych dwóch obowiązków oraz po otrzymaniu karty stałego pobytu, wydanej przez wojewodę właściwego co do miejsca zamierzonego pobytu cudzoziemca. W przypadku, gdy obcokrajowiec przebywa w Polsce nielegalnie, może zostać wydalony z kraju. Decyzję taką wydaje wojewoda. Taka decyzja może zostać podjęta również wówczas, gdy cudzoziemiec działał na szkodę interesów RP, został skazany za zbrodnię, naruszył stosowne przepisy lub gdy zachodzą inne przesłanki, że jego obecność w kraju jest niepożądana. W prawie polskim przewidziana została instytucja azylu, który może zostać udzielony osobie ściganej przez władze innego państwa z powodów natury politycznej, rasowych, koloru skóry, pochodzenia narodowego lub etnicznego, religii, itp. Azyl stosowany jest tylko w przypadku osób, które popełniły przestępstwo polityczne. Może zostać udzielony azyl terytorialny, czyli w granicach Polski oraz dyplomatyczny, czyli w granicach siedziby misji dyplomatycznych RP, niekiedy również w konsulatach, na pokładach statków morskich, okrętów wojennych czy bazach wojskowych.

  Cudzoziemcowi można nadać także status uchodźcy, który to nadaje Minister Spraw Zagranicznych, zgodnie z Konwencją Genewską z 28 lipca 1951 roku
  o statusie uchodźców oraz Protokołem dotyczącym statusu uchodźców
  z 31 stycznia 1967 roku. Obcokrajowcy, którym został udzielony azyl lub status uchodźcy nie są zwolnieni z powszechnych obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie RP.
  Sytuacja cudzoziemców w Polsce nie jest na tyle korzystnie rozwiązana, co sytuacja polskich obywateli, ponieważ niektóre decyzje administracyjne nie podlegają kontroli sądu administracyjnego.
  Od 1 maja 2004r., czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej, Polakom zostało przyznane obywatelstwo UE. Jest to instytucja, którą wprowadził traktat z Maastricht. Obywatelstwo to daje nam możliwość poszukiwania pracy
  i pracowania w innych krajach Unii, swobodne zamieszkanie i przemieszczanie się w owych krajach, przenoszenia praw ubezpieczeń społecznych do innego kraju UE, a także do studiowania i przejścia na emeryturę w każdym kraju na terytorium Unii Europejskiej. Instytucja obywatelstwa UE nakłada na Polskę również obowiązki. Jesteśmy zobowiązani umożliwić korzystanie z wszystkich ww. praw innym obywatelom unijnym, bez względu na kraj ich pochodzenia.

  Źródło-ściąga.pl

  Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca