ubezpieczenia

Gdzie odprowadzać należności ubezpieczeniowe, gdy etat w państwie UE, a biznes w kraju

Gdzie odprowadzać należności ubezpieczeniowe, gdy etat w państwie UE, a biznes w kraju
W Polsce prowadzę działalność gospodarczą i tu płacę składki zusowskie
z tego tytułu. Teraz dodatkowo podjąłem pracę na etacie za granicą (UE), z której są odprowadzane składki na ubezpieczenia
(w kraju zatrudnienia). Czy mogę zrezygnować z regulowania składek w Polsce z działalności gospodarczej?
Osoba będąca równocześnie pracownikiem najemnym na terytorium jednego państwa członkowskiego i prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa, na którego terytorium wykonuje pracę za wynagrodzeniem. Tak stanowi art 14C lit. a rozporządzenia
Rady 1408/71/EWG z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.UWEL 149 Z 5 lipca 1971r.). Wyjątki od tej zasady zawarte są w załączniku vn do cytowanego rozporządzenia W przypadkach w nim
wymienionych osoba, która w jednym państwie prowadzi działalność, a w drugim jest pracownikiem, podlega ustawodawstwu obu państw. W rezultacie jest ubezpieczona
z działalności w tym państwie, w którym ją prowadzi, a z pracy najemnej jest ubezpieczona w tym państwie, w którym ją wykonuje.
Polska nie jest wpisana do załącznika VII.
W związku z tym osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce, która jednocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym państwie należącym
do UE, podlega wyłącznie ustawodawstwu ubezpieczeniowemu tego państwa, w którym jest pracownikiem. W Polsce taka osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności.

Źródło - Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość