zezwolenie na pobyt i pracę

jak uzyskać kartę pobytu? - karta pobytu


Karta pobytu

Karta pobytu jest to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polski. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.
Jak uzyskać kartę pobytu ?
Nasza firma zajmuje się pomocą w uzyskaniu karty pobytu. Prowadzimy działaność w każdym województwie w Polsce, gromadzimy dokumenty niezbędne dla uzyskania karty pobytu, doradzamy, składamy wniosek wraz z cudzoziemcem. Przeprowadziliśmy z sukcesem setki postępowań.

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:
Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy ?
Jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały?
Jak uzyskać zezwolenia na pobyt rezydenta ?
zezwolenia na pobyt czasowy;
Zezwolenia na pobyt stały - Karta stałego pobytu;
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

zgody na pobyt ze względów humanitarnych

ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej).
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
Dodatkowo karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który oprócz ważnej polskiej wizy krajowej, uprawnia jego posiadacza, do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:

 • posiada ważny dokument podróży,
 • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
 • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
 • a także

 • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.
 • Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.
 • Jakie są informacje w karcie pobytu ?

  W karcie pobytu znajdują się następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko jej posiadacza oraz imiona rodziców;
 • data, miejsce i kraj jego urodzenia;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
 • informacja o obywatelstwie;
 • informacja o płci;
 • informacja o wzroście w centymetrach i kolorze oczu;
 • numer PESEL, jeśli został nadany;
 • informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia;
 • adnotacja „naukowiec”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu prowadzenia badań naukowych;
 • adnotacja „Niebieska Karta UE”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • adnotację „dostęp do rynku pracy” – w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 • linie papilarne;
 • nazwa organu wydającego kartę;
 • data wydania karty;
 • data upływu okresu ważności karty;
 • fotografia cudzoziemca;
 • adnotacja „ochrona międzynarodowa przyznana przez…(wskazanie państwa członkowskiego UE, które ją przyznano) w dniu … (data przyznania ochrony międzynarodowej)” – w przypadku, gdy cudzoziemiec uzyskał w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jednocześnie przyznano mu ochronę międzynarodową w Polsce lub w innym kraju UE.
 • Karta pobytu to dokument umożliwiający cudzoziemcowi pobyt na terytorium Polski. O ile wiza wydawana jest najczęściej przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca, o tyle karta pobytu wydawana jest w Polsce przez właściwego Wojewodę. Jeśli cudzoziemiec posiada kartę pobytu nie musi już starać się o wizę. Jej uzyskanie to skomplikowana procedura, która zajmuje co najmniej 6 miesięcy.
  Wniosek o wydanie karty pobytu należy bezwzględnie złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu.

  Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży do przekraczania granicy.

  W przypadku przedłożenia potwierdzenia zameldowania na okres poniżej 2 miesięcy – karta zostanie wygenerowana bez adresu.

  Kiedy należy złozyć wniosek o wymianę karty pobytu ?

  Wniosek o wymianę karty pobytu musisz złożyć w przypadku:

   zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu;
   zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
   utraty karty pobytu;
   uszkodzenia dokumentu.
   Wniosek o wymianę karty pobytu powinnaś/powinieneś złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

  W przypadku zagubienia karty pobytu lub jej uszkodzenia powinnaś/powinieneś w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę.

  Jeśli zawiadomienie o zagubieniu/uszkodzeniu dokumentu przekażesz na specjalnym formularzu nieodpłatnie otrzymasz zaświadczenie potwierdzające fakt zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu. Zaświadczenie to jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

  Kiedy składać wniosek o kartę pobytu ?

  Wniosek o wydanie karty pobytu składasz:

  w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy:

   przybywasz na terytorium Polski lub przebywasz na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy);

   jesteś członkiem najbliższej rodziny repatrianta.

  w przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy posiadasz zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i twoja karta pobytu traci ważność
  Wniosek o wydanie karty pobytu musisz złożyć przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

  Podczas składania wniosku pobierane są odciski linii papilarnych w celu zakodowania ich w karcie pobytu;
  W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty lub złożenia wniosku przez pełnomocnika - zostaniesz powiadomiona/-y o konieczności stawienia się w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych;
  Brak złożenia odcisków linii papilarnych będzie skutkował odmową wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu lub jej wymiany;
  W przypadku, gdy pobranie linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie niemożliwe – organ administracji odstępuje od ich pobrania.
  Wydanie/wymiana karty pobytu następuje w ciągu miesiąca czasu od wpłynięcia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zostaniesz na piśmie powiadomiony/a na jaki termin przewidziane jest wydanie wnioskowanego dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.

  Wymiana karty pobytu

  Cudzoziemiec obowiązany jest wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku:

   • zmiany danych w niej zamieszczonych
   zmiany wyglądu utrudniającego ustalenie jego tożsamości,
   • uszkodzenia dotychczas posiadanej karty w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią,
   • upływu terminu ważności dotychczas posiadanej karty pobytu Idot. zezwoleń na osiedlenie się,
   • utraty lub zniszczenia dotychczas posiadanej karty.

  Uchylanie się od obowiązku wymiany karty pobytu podlega karze grzywny.

  Wymagane dokumenty

  • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wymianę karty pobytu,
  • 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę umiejscowioną centralnie, bez. okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób. aby ukazywała lewy półprofil z widocznymi oczami oraz lewym uchem,
  • ważny dokument podróży,
  • aktualne potwierdzenie zameldowania,
   dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.


  Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany w terminie 3 dni od dnia jej utraty zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał.
  W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu, cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową.
  Niezastosowanie się do wyżej wymienionego terminu podlega karze grzywny.
  Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się wydaje się kartę pobytu.
  Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
  Cudzoziemiec jest obowiązany odebrać osobiście kartę pobytu, a w przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia - odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.


  TERMIN WAŻNOŚCI KARTY POBYTU
  Karta pobytu jest ważna przez 10 lat od daty jej wydania i po upływie tego okresu podlega wymianie

  WYMIANA KARTY POBYTU

  Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku:
  · 1) zmiany danych w niej zamieszczonych;
  · 2) zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie jego tożsamości;
  · 3) uszkodzenia karty w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią;
  · 4) utraty lub zniszczenia karty.


  ORGAN WYMIENIAJĄCY KARTĘ POBYTU
  Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Kartę pobytu, wydaje się i wymienia po uiszczeniu należnej opłaty.
  Wniosek o wymianę karty składa się na formularzu. Cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu jest obowiązany przedstawić ważny dokument podróży, i dołączyć do wniosku:
  1) fotografie osób objętych wnioskiem;
  2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.
  W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu nie posiada i nie ma możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

  UTRATA KARTY POBYTU

  Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał, w terminie 3 dni od dnia jej utraty. W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową.
  Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić niezwłocznie kartę pobytu organowi, który ją wydał - po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego lub decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się.

  PODRÓŻOWANIE NA PODSTAWIE KARTY POBYTU

  Cudzoziemiec może podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen (także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) bez konieczności posiadania wizy przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6-miesięcznym na podstawie zezwolenia pobytowego wydanego przez jedno z państw obszaru Schengen, o ile jednocześnie spełnia ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, tj. posiada ważny dokument podróży, potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem, a także nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.


  Do otrzymania Karty Pobytu niezbędne jest podanie następujących danych:
  · imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca ubiegającego się o Kartę Pobytu oraz imiona jego rodziców
  · data, miejsce i kraj urodzenia;
  · adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy (w przypadku braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące danych o adresie nie zamieszcza się);
  · obywatelstwo;
  · płeć;
  · wzrost w cm;
  · kolor oczu;
  · numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL (jeżeli został nadany);
  · informacja o rodzaju wydanego zezwolenia.

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez okres swojej ważności upoważnia do pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. jako absolwent studiów stacjonarnych w Polsce), jeśli w toku postępowania złoży dokumenty potwierdzające ten fakt, otrzymuje decyzję bez wskazanych warunków zatrudnienia. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazany w załączniku, od 3 miesięcy do 3 lat.
  Na jego podstawie Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu.

  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;

  zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;

  dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;

  do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

  Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

  Jakie dokumenty muszę złożyć?

  2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy: wniosek (do edycji), załącznik nr 1 (wypełnia pracodawca! - do edycji);
  4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:
  - Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

  - Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

  ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych stron, oryginał do wglądu);
  potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
  Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

  Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

  informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (a gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
  - Lista osób zwolnionych z obowiązku składania informacji starosty znajduje się na stronie: ZWOLNIENIE Z INFORMACJI STAROSTY.
  Zapoznaj się również z uzupełnionym wykazem zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty.

  - Przypominamy, że informacji starosty nie muszą również dostarczać osoby zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, np. jako absolwenci polskich uczelni, studiów stacjonarnych, pod warunkiem złożenia dokumentów potwierdzających ten fakt (np. dyplom ukończenia studiów). Szczegółowa informacja o osobach zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

  dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
  rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
  Jeśli pełnisz funkcję prokurenta lub członka zarządu osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinieneś dodatkowo złożyć:

  dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub
  dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) lub
  dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie
  w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

  Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

  4. Jakie opłaty muszę wnieść?

  440 zł w momencie złożenia wniosku na konto:
  Centrum Obsługi Podatnika
  ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Podanie o zwrot opłaty skarbowej (440 zł) po wydaniu ostatecznej decyzji negatywnej lub o umorzeniu postępowania, albo po wydaniu postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania należy kierować do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. UWAGA! W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ZWROT OPŁATY NIE PRZYSŁUGUJE!

  za wydanie karty pobytu 50 zł w momencie odbioru decyzji na konto:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  Wydział Finansów i Budżetu
  NBP O/O Warszawa
  83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

  Podanie o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł) można składać w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty. Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu (50 zł).

  Gdzie mogę złożyć wniosek?

  Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty za pośrednictem kalendarza internetowego. Składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku można uzyskać wyłącznie podczas umówionych wizyt (jeśli zachowany został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinno się złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

  Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

  Jak długo będę czekać na decyzję?

  Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.
  Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

  Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

  Dokumenty w sprawie należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań.

  Ważne! Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

  Tryb odwoławczy

  Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dodatkowe informacje.

  Subskrybuje zawartość

  Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca