Zakładanie oddziału spółki w Polsce

Oddział
Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, przedsiębiorca może założyć tu oddział swojego przedsiębiorstwa. W niniejszym tekście zawarte zostały podstawowe informacje na temat tego w jaki sposób, w jakim czasie i za ile można taki oddział stworzyć.
Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału  dopiero po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. UWAGA!!! Oddziały przedsiębiorców zagranicznych mogą być prowadzone tylko w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego przez przedsiębiorcę zagranicznego. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i powstaje z chwilą dokonania wpisu.
W celu złożenia wniosku o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wymaga się aby skompletował on następujące dokumenty oraz posiadał następujące informacje:
(a)    imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
(b)   poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
(c)    jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
(d)   jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
(e)    do zgłoszenia należy jednocześnie dołączyć dowód uiszczenia wpisu sądowego (w kwocie 1.000 zł) oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).
(f)    wniosek o wpis do systemu REGON – formularz RG-1 oraz RG-RD,
(g)   zgłoszenie identyfikacyjnego NIP – formularz NIP-2. Jeśli przedsiębiorca zagraniczny nie ma jeszcze nadanego w RP numeru NIP ( gdyż rejestracja oddziału dla celów podatkowych oznacza rejestrację samego przedsiębiorcy zagranicznego jako podatnika). Jeśli oddział przedsiębiorcy zagranicznego zatrudni pracowników w Polsce, będzie miał nadany odrębny numer NIP dla celów rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym.
Zgłoszenie oddziału następuje na urzędowych formularzach.
Procedura rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego trwa, od złożenia wniosku do dokonania wpisu, ok. 2 -4 tygodni.

Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Pojęcie to jest również stosowane przy definiowaniu charakteru oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny prawa, za oddział przedsiębiorcy zagranicznego uważa się formę organizacyjno-prawną, za pomocą której przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność gospodarczą poza miejscem jego siedziby. Uważa się także, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada osobowości prawnej.
Przedsiębiorca zagraniczny może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzyć jeden lub więcej oddziałów. Zakres przedmiotu działalności oddziału nie może przekraczać zakresu przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Aby móc otworzyć oddział, musimy ustanowić w oddziale osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.
Dodatkowo, przed podjęciem działalności, oddział musi zostać  zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w przypadku przedstawicielstwa, nazwa oddziału musi się składać z oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodanymi wyrazami: oddział w Polsce. Ważne jest również to, że za długi oddziału przedsiębiorca zagraniczny ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, bez ograniczeń.
Musi byc oddzielna księgowość.

Języki