Zakładanie oddziału spółki w Polsce

Oddział
Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, przedsiębiorca może założyć tu oddział swojego przedsiębiorstwa. W niniejszym tekście zawarte zostały podstawowe informacje na temat tego w jaki sposób, w jakim czasie i za ile można taki oddział stworzyć.
Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału  dopiero po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. UWAGA!!! Oddziały przedsiębiorców zagranicznych mogą być prowadzone tylko w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego przez przedsiębiorcę zagranicznego. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i powstaje z chwilą dokonania wpisu.
W celu złożenia wniosku o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wymaga się aby skompletował on następujące dokumenty oraz posiadał następujące informacje:
(a)    imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
(b)   poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
(c)    jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
(d)   jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
(e)    do zgłoszenia należy jednocześnie dołączyć dowód uiszczenia wpisu sądowego (w kwocie 1.000 zł) oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).
(f)    wniosek o wpis do systemu REGON – formularz RG-1 oraz RG-RD,
(g)   zgłoszenie identyfikacyjnego NIP – formularz NIP-2. Jeśli przedsiębiorca zagraniczny nie ma jeszcze nadanego w RP numeru NIP ( gdyż rejestracja oddziału dla celów podatkowych oznacza rejestrację samego przedsiębiorcy zagranicznego jako podatnika). Jeśli oddział przedsiębiorcy zagranicznego zatrudni pracowników w Polsce, będzie miał nadany odrębny numer NIP dla celów rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym.
Zgłoszenie oddziału następuje na urzędowych formularzach.
Procedura rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego trwa, od złożenia wniosku do dokonania wpisu, ok. 2 -4 tygodni.

Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Pojęcie to jest również stosowane przy definiowaniu charakteru oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny prawa, za oddział przedsiębiorcy zagranicznego uważa się formę organizacyjno-prawną, za pomocą której przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność gospodarczą poza miejscem jego siedziby. Uważa się także, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada osobowości prawnej.
Przedsiębiorca zagraniczny może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzyć jeden lub więcej oddziałów. Zakres przedmiotu działalności oddziału nie może przekraczać zakresu przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Aby móc otworzyć oddział, musimy ustanowić w oddziale osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.
Dodatkowo, przed podjęciem działalności, oddział musi zostać  zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w przypadku przedstawicielstwa, nazwa oddziału musi się składać z oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodanymi wyrazami: oddział w Polsce. Ważne jest również to, że za długi oddziału przedsiębiorca zagraniczny ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, bez ograniczeń.
Musi byc oddzielna księgowość.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca
 • Języki