Zaproszenie dla cudzoziemca, kompleksowy przewodnik

Zaproszenie dla cudzoziemca


Zaproszenie dla cudzoziemca to ważny dokument, który umożliwia obywatelom innych krajów legalne przybycie do Polski na określony czas. W związku z tym, warto zrozumieć, jakie są wymagania, procedury oraz koszty związane z uzyskaniem takiego zaproszenia. W niniejszym przewodniku omówimy najważniejsze aspekty związane z zaproszeniem dla cudzoziemców, takie jak: wniosek o zaproszenie, specyficzne wymagania dla obywateli Ukrainy, proces uzyskania i wpisywania zaproszenia, okres ważności, wymagane dokumenty, czas oczekiwania, możliwość zaproszenia do pracy, decyzja zaproszenia, wymagania dotyczące lokalu mieszkalnego zapraszającego, koszt zaproszenia oraz dokumenty potwierdzające możliwość zaproszenia.

Wniosek o zaproszenie cudzoziemca: Gdzie i kto może złożyć?

Wniosek o zaproszenie cudzoziemca jest kluczowym dokumentem, który pozwala na legalne przybycie obywateli innych krajów do Polski. Aby złożyć wniosek o zaproszenie, należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. W zależności od miejsca zamieszkania zapraszającego, może to być np. Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krakowie, czy Wrocławiu. Warto sprawdzić dokładny adres i godziny pracy urzędu przed wizytą.

Kto może złożyć wniosek o zaproszenie cudzoziemca? Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W przypadku osób fizycznych, wnioskodawca musi być obywatelem Polski lub cudzoziemcem posiadającym ważne zezwolenie na pobyt na terytorium Polski.

Wniosek o zaproszenie cudzoziemca powinien zawierać informacje dotyczące celu i czasu trwania planowanego pobytu, a także dane osobowe zapraszanego cudzoziemca oraz wnioskodawcy. Warto pamiętać, że wniosek musi być złożony osobiście przez wnioskodawcę w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, wniosek może być złożony przez upoważnionego przedstawiciela.

Przed złożeniem wniosku o zaproszenie cudzoziemca, warto sprawdzić, czy spełniamy wszystkie wymagania formalne oraz czy dysponujemy niezbędnymi dokumentami. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z pracownikiem urzędu lub specjalistą ds. imigracji.

Zaproszenie dla cudzoziemca z Ukrainy: Czy są jakieś specyficzne wymagania?

W przypadku zaproszenia dla cudzoziemca z Ukrainy, nie ma specyficznych wymagań, które różniłyby się od ogólnych zasad dotyczących zaproszeń dla cudzoziemców. Niemniej jednak, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które mogą ułatwić proces zaproszenia obywatela Ukrainy do Polski.

Przede wszystkim, należy pamiętać o tym, że zaproszenie dla cudzoziemca z Ukrainy powinno być wystawione w języku polskim oraz, jeśli to możliwe, w języku ukraińskim. Dzięki temu, zaproszenie będzie zrozumiałe zarówno dla zapraszanego cudzoziemca, jak i dla polskich urzędników.

Warto również zwrócić uwagę na to, że obywatele Ukrainy mogą korzystać z programu bezwizowego, który pozwala im na krótkoterminowe pobyty w Polsce bez konieczności uzyskania wizy. W związku z tym, jeśli planowany pobyt cudzoziemca z Ukrainy nie przekracza 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu, zaproszenie może nie być konieczne. W takim przypadku, wystarczy posiadać ważny paszport oraz spełniać pozostałe wymagania dotyczące wjazdu do strefy Schengen.

Jeśli jednak zaproszenie dla cudzoziemca z Ukrainy jest wymagane, warto zadbać o to, aby wniosek o zaproszenie zawierał wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty. W przypadku obywateli Ukrainy, może to obejmować m.in. kopię paszportu, dowód tożsamości wnioskodawcy oraz potwierdzenie celu i czasu trwania planowanego pobytu.

Podsumowując, zaproszenie dla cudzoziemca z Ukrainy nie różni się znacząco od zaproszeń dla innych cudzoziemców. Kluczowe jest jednak, aby pamiętać o języku zaproszenia oraz ewentualnych ułatwieniach wynikających z programu bezwizowego dla obywateli Ukrainy.

Zaproszenie do Polski: Proces uzyskania i wpisanie zaproszenia

Proces uzyskania zaproszenia do Polski dla cudzoziemca składa się z kilku etapów. Na początek, osoba zapraszająca (wnioskodawca) musi złożyć wniosek o wydanie zaproszenia w odpowiednim urzędzie w Polsce. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty, takie jak dane osobowe wnioskodawcy i cudzoziemca, cel i czas trwania planowanego pobytu, a także dowód na to, że wnioskodawca jest w stanie zapewnić cudzoziemcowi odpowiednie warunki pobytu.

Po złożeniu wniosku, urząd rozpatruje go i podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zaproszenia. Jeśli decyzja jest pozytywna, urząd wystawia zaproszenie, które następnie jest przekazywane cudzoziemcowi. Warto zaznaczyć, że wpisanie zaproszenia do systemu informacyjnego jest obowiązkowe, co pozwala na sprawdzenie jego autentyczności przez polskie władze konsularne za granicą.

W momencie otrzymania zaproszenia, cudzoziemiec może ubiegać się o wizę lub inną formę zezwolenia na pobyt w Polsce, jeśli jest to wymagane. W tym celu, cudzoziemiec musi zgłosić się do polskiej placówki konsularnej w swoim kraju i złożyć wniosek wizowy, do którego dołącza oryginał lub kopię zaproszenia. Następnie, placówka konsularna rozpatruje wniosek wizowy i podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie wizy.

Podsumowując, proces uzyskania zaproszenia do Polski obejmuje złożenie wniosku przez wnioskodawcę, rozpatrzenie wniosku przez urząd, wydanie i wpisanie zaproszenia do systemu informacyjnego oraz ubieganie się o wizę przez cudzoziemca. Ważne jest, aby na każdym etapie tego procesu dostarczyć wszystkie wymagane informacje i dokumenty, co znacznie zwiększa szanse na pomyślne uzyskanie zaproszenia i wizy.

Okres zaproszenia: Jak długo jest ważne?

Okres zaproszenia dla cudzoziemca do Polski zależy od celu i czasu trwania planowanego pobytu. W przypadku zaproszeń na krótki pobyt, takich jak turystyka, wizyty rodzinne czy służbowe, okres ważności zaproszenia może wynosić od kilku dni do maksymalnie 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Warto zaznaczyć, że czas trwania zaproszenia nie może przekroczyć okresu ważności wizy lub innego zezwolenia na pobyt, które cudzoziemiec otrzyma na podstawie tego zaproszenia.

W przypadku zaproszeń na dłuższy pobyt, takich jak studia, praca czy pobyt rodzinny, okres ważności zaproszenia może być dłuższy i zależy od czasu trwania planowanego pobytu oraz rodzaju zezwolenia na pobyt, które cudzoziemiec będzie musiał uzyskać. W takich sytuacjach, okres ważności zaproszenia może wynosić nawet kilka lat, jednak zawsze musi być zgodny z okresem ważności zezwolenia na pobyt.

Ważne jest, aby osoba zapraszająca (wnioskodawca) oraz cudzoziemiec dokładnie sprawdzili okres ważności zaproszenia przed jego wykorzystaniem. Jeśli okres ważności zaproszenia dobiega końca, a cudzoziemiec nie zdążył jeszcze uzyskać wizy lub innego zezwolenia na pobyt, może być konieczne wystąpienie o nowe zaproszenie. W takim przypadku, wnioskodawca musi ponownie złożyć wniosek o wydanie zaproszenia, a cudzoziemiec musi poczekać na jego otrzymanie przed ubieganiem się o wizę lub zezwolenie na pobyt.

Podsumowując, okres ważności zaproszenia dla cudzoziemca do Polski zależy od celu i czasu trwania planowanego pobytu oraz rodzaju zezwolenia na pobyt, które cudzoziemiec będzie musiał uzyskać. Ważne jest, aby sprawdzić okres ważności zaproszenia przed jego wykorzystaniem i w razie potrzeby wystąpić o nowe zaproszenie.

Dokumenty zaproszenia: Jakie są wymagane i jak powinny wyglądać?

Przygotowanie dokumentów zaproszenia dla cudzoziemca jest kluczowe dla pomyślnego przejścia przez proces ubiegania się o wizę lub zezwolenie na pobyt. W związku z tym, warto zwrócić uwagę na wymagane dokumenty oraz wygląd zaproszenia.

Podstawowym dokumentem jest formularz wniosku o zaproszenie, który powinien być wypełniony przez osobę zapraszającą (wnioskodawcę) i zawierać informacje dotyczące celu i czasu trwania planowanego pobytu cudzoziemca, dane osobowe wnioskodawcy oraz cudzoziemca, a także informacje o ewentualnych środkach utrzymania i zakwaterowaniu. Wniosek ten musi być złożony w odpowiednim urzędzie, a po jego rozpatrzeniu i wydaniu zaproszenia, wnioskodawca przekazuje je cudzoziemcowi.

Wygląd zaproszenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i zawierać wszystkie niezbędne informacje. Zaproszenie powinno być sporządzone w języku polskim, a jeśli jest to konieczne, można dołączyć tłumaczenie na język obcy. Ważne jest, aby zaproszenie było czytelne, dobrze zorganizowane i nie zawierało błędów czy nieścisłości, które mogłyby wpłynąć na decyzję o wydaniu wizy lub zezwolenia na pobyt.

W niektórych przypadkach, oprócz formularza wniosku o zaproszenie, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa najmu mieszkania, czy dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z cudzoziemcem. Wszystkie te dokumenty powinny być aktualne, zgodne z prawdą i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowując, kluczowe znaczenie mają dokumenty zaproszenia, takie jak formularz wniosku o zaproszenie oraz ewentualne dodatkowe dokumenty. Ważne jest, aby zadbać o wygląd zaproszenia oraz zgodność z wymaganymi dokumentami, co ułatwi proces ubiegania się o wizę lub zezwolenie na pobyt dla cudzoziemca.

Oczekiwanie na zaproszenie: Jak długo to trwa?

Oczekiwanie na zaproszenie dla cudzoziemca może być różne w zależności od wielu czynników, takich jak obciążenie urzędu, kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także indywidualna sytuacja cudzoziemca. Niemniej jednak, istnieją pewne ogólne ramy czasowe, które można wziąć pod uwagę.

W przypadku zaproszeń dla cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej, czas oczekiwania na zaproszenie może wynosić od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Warto zaznaczyć, że czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli urząd będzie musiał zweryfikować dodatkowe informacje lub dokumenty.

W przypadku zaproszeń dla obywateli Ukrainy, czas oczekiwania może być nieco krótszy, ze względu na uproszczone procedury i większą liczbę wniosków rozpatrywanych przez urzędy. Niemniej jednak, warto pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, więc czas oczekiwania może się różnić.

Aby przyspieszyć proces oczekiwania na zaproszenie, warto zadbać o to, aby wszystkie dokumenty zaproszenia były kompletne, zgodne z prawdą i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, warto śledzić status wniosku i być w kontakcie z urzędem, aby szybko reagować na ewentualne dodatkowe wymagania lub pytania.

Podsumowując, oczekiwanie na zaproszenie dla cudzoziemca może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielu czynników. Aby skrócić ten czas, warto zadbać o poprawność i kompletność złożonych dokumentów oraz śledzić status wniosku i utrzymywać kontakt z urzędem.

Zaproszenie do pracy: Czy to jest możliwe?

Zaproszenie do pracy dla cudzoziemca jest możliwe i stanowi jedną z opcji legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce. W praktyce oznacza to, że polski pracodawca może wystąpić z inicjatywą zatrudnienia obywatela innego kraju, co może ułatwić mu uzyskanie odpowiednich dokumentów, takich jak wiza czy zezwolenie na pracę.

Proces uzyskania zaproszenia do pracy dla cudzoziemca obejmuje kilka etapów. Przede wszystkim, pracodawca musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w odpowiednim urzędzie. Następnie, po uzyskaniu zezwolenia, pracodawca może wystosować zaproszenie do pracy, które będzie podstawą do ubiegania się o wizę lub inną formę legalizacji pobytu przez cudzoziemca.

Warto zaznaczyć, że zaproszenie do pracy nie gwarantuje automatycznie uzyskania wizy czy zezwolenia na pobyt. Cudzoziemiec musi spełnić wszystkie wymagania stawiane przez polskie prawo, takie jak posiadanie ważnego paszportu, ubezpieczenia zdrowotnego czy środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Ponadto, decyzja o przyznaniu wizy czy zezwolenia na pobyt zależy od indywidualnej oceny konsulatu czy urzędu.

Podsumowując, zaproszenie do pracy dla cudzoziemca jest możliwe i może ułatwić proces legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce. Aby skutecznie przeprowadzić ten proces, zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec muszą spełnić wszystkie wymagania prawne oraz ścisło współpracować na każdym etapie.

Decyzja zaproszenia: Kto ją podejmuje i na jakiej podstawie?

Decyzja zaproszenia dla cudzoziemca jest podejmowana przez właściwy organ administracji publicznej, którym może być wojewoda, konsul lub inny uprawniony urzędnik. Decyzja ta jest oparta na analizie wniosku o zaproszenie oraz dokumentów przedłożonych przez zapraszającą stronę oraz cudzoziemca.

Podstawą do podjęcia decyzji zaproszenia są przede wszystkim informacje zawarte we wniosku oraz dokumenty potwierdzające tożsamość i cel wizyty cudzoziemca. W przypadku zaproszenia do pracy, istotne są również dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych przez polskie prawo, takie jak posiadanie ważnego paszportu, ubezpieczenia zdrowotnego czy środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu.

Ważnym elementem wpływającym na decyzję zaproszenia jest również ocena sytuacji zapraszającej strony, takiej jak jej zdolność finansowa, lokal mieszkalny czy związki rodzinne z cudzoziemcem. W przypadku zaproszenia do pracy, istotne są także informacje dotyczące pracodawcy, takie jak jego status prawny, wielkość firmy czy branża, w której działa.

Podsumowując, decyzja zaproszenia dla cudzoziemca jest podejmowana przez właściwy organ administracji publicznej na podstawie analizy wniosku oraz dokumentów przedłożonych przez obie strony. Aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję, zarówno zapraszający, jak i cudzoziemiec powinni dokładnie przygotować wszystkie wymagane dokumenty oraz spełnić wszelkie formalności związane z procesem zaproszenia.

Lokal mieszkalny zapraszającego: Jakie są wymagania?

W przypadku zaproszenia cudzoziemca do Polski, lokal mieszkalny zapraszającego odgrywa istotną rolę w procesie decyzyjnym. Wymagania dotyczące lokalu mieszkalnego zależą od celu wizyty cudzoziemca oraz długości planowanego pobytu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, na które zwraca się uwagę podczas oceny lokalu mieszkalnego zapraszającego:

 1. Powierzchnia mieszkalna - lokal mieszkalny powinien być wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkich mieszkańców, w tym cudzoziemca. W przypadku dłuższego pobytu, powierzchnia mieszkalna powinna być adekwatna do liczby osób zamieszkujących lokal.
 2. Warunki sanitarne - lokal mieszkalny musi spełniać podstawowe wymagania sanitarne, takie jak dostęp do bieżącej wody, kanalizacji oraz łazienki z toaletą i prysznicem lub wanną.
 3. Bezpieczeństwo - lokal mieszkalny powinien być bezpieczny dla mieszkańców, co obejmuje m.in. sprawne instalacje elektryczne, gazowe oraz odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 4. Umowa najmu lub własność - zapraszający powinien posiadać umowę najmu lub akt własności lokalu mieszkalnego, którym dysponuje. W przypadku najmu, umowa powinna być ważna na czas planowanego pobytu cudzoziemca.

Warto zwrócić uwagę, że lokal mieszkalny zapraszającego może być również przedmiotem kontroli ze strony odpowiednich służb, które sprawdzają, czy spełnia on wymagania dotyczące powierzchni, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa. Dlatego warto zadbać o odpowiednie przygotowanie lokalu przed złożeniem wniosku o zaproszenie cudzoziemca.

Podsumowując, lokal mieszkalny zapraszającego musi spełniać określone wymagania, które mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dla cudzoziemca. Zapraszający powinien zadbać o to, aby jego lokal mieszkalny spełniał te wymagania, co zwiększy szanse na pozytywną decyzję w sprawie zaproszenia cudzoziemca do Polski.

Koszt zaproszenia: Ile to kosztuje?

W przypadku zaproszenia cudzoziemca do Polski, koszt zaproszenia może być istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o złożeniu wniosku. Koszt ten zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj zaproszenia, cel wizyty oraz długość planowanego pobytu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, które wpływają na koszt zaproszenia:

 1. Opłata za wniosek - w przypadku niektórych rodzajów zaproszeń, np. zaproszenia do pracy, może być wymagana opłata za złożenie wniosku. Warto sprawdzić, czy w przypadku konkretnego rodzaju zaproszenia obowiązuje opłata oraz jaka jest jej wysokość.
 2. Koszty tłumaczeń - jeśli zaproszenie oraz inne dokumenty są sporządzone w języku innym niż polski, może być konieczne zlecenie tłumaczenia przysięgłego. Koszt tłumaczenia zależy od ilości stron oraz języka, z którego tłumaczenie jest wykonywane.
 3. Koszty notarialne - w niektórych przypadkach, np. gdy zapraszający jest przedsiębiorcą, może być wymagane poświadczenie notarialne dokumentów. Koszt takiego poświadczenia zależy od rodzaju dokumentu oraz ilości stron.
 4. Koszty przesyłki - zaproszenie oraz inne dokumenty muszą być dostarczone do cudzoziemca, co generuje koszty przesyłki. Warto uwzględnić koszt przesyłki międzynarodowej oraz ewentualne opłaty celne.

Podsumowując, koszt zaproszenia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj zaproszenia, cel wizyty, długość planowanego pobytu oraz dodatkowe koszty związane z tłumaczeniami, poświadczeniami notarialnymi czy przesyłką. Warto uwzględnić te koszty podczas planowania zaproszenia cudzoziemca do Polski, aby uniknąć niespodziewanych wydatków.

Dokumenty potwierdzające możliwość zaproszenia: Jakie są wymagane?

Przy zapraszaniu cudzoziemca do Polski, istotne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów potwierdzających możliwość zaproszenia. W zależności od celu wizyty oraz statusu zapraszającego, wymagane dokumenty mogą się różnić. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rodzaje dokumentów, które mogą być wymagane w procesie zaproszenia:

 1. Zaproszenie - podstawowy dokument, który musi być sporządzony przez zapraszającego. Powinno zawierać informacje o celu wizyty, długości pobytu oraz dane osobowe zapraszającego i cudzoziemca.
 2. Oświadczenie o zapewnieniu środków na utrzymanie - dokument, w którym zapraszający deklaruje, że będzie pokrywał koszty związane z utrzymaniem cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Może być wymagane w przypadku wiz turystycznych, rodzinnych czy prywatnych.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu - jeśli zaproszenie dotyczy wizy pracy, zapraszający musi przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w swojej firmie lub organizacji.
 4. Dokumenty potwierdzające lokal mieszkalny - zapraszający musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że dysponuje odpowiednim miejscem zamieszkania dla cudzoziemca, np. umowę najmu, akt własności mieszkania czy zaświadczenie o zameldowaniu.
 5. Dokumenty finansowe - w niektórych przypadkach, np. gdy zapraszający jest przedsiębiorcą, może być wymagane przedstawienie dokumentów potwierdzających jego zdolność finansową do pokrycia kosztów związanych z zaproszeniem cudzoziemca.

Warto zaznaczyć, że wymagane dokumenty potwierdzające możliwość zaproszenia mogą różnić się w zależności od celu wizyty oraz statusu zapraszającego. Dlatego przed złożeniem wniosku o zaproszenie, warto dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w danym przypadku, aby uniknąć opóźnień czy problemów związanych z procesem zaproszenia.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z zaproszeniem dla cudzoziemca do Polski. Przedstawiliśmy, gdzie i kto może złożyć wniosek o zaproszenie, czy istnieją specyficzne wymagania dla cudzoziemców z Ukrainy, jak przebiega proces uzyskania i wpisywania zaproszenia, jak długo jest ważne oraz jakie dokumenty są wymagane.

Omówiliśmy również kwestie związane z oczekiwaniem na zaproszenie, możliwością zaproszenia do pracy, decyzją zaproszenia, wymaganiami dotyczącymi lokalu mieszkalnego zapraszającego, kosztem zaproszenia oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość zaproszenia.

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o zaproszenie dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w danym przypadku, aby uniknąć opóźnień czy problemów związanych z procesem zaproszenia. Pamiętaj, że wymagania mogą się różnić w zależności od celu wizyty oraz statusu zapraszającego.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca