Wiza, przedłużenie wizy, ruch bezwizowy.

WIZA,PRZEDŁUŻENIE WIZY
Ruch bezwizowy

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 234, poz.!694 z późno zmianami/
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 2007r. Nr 238 poz.1749)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

Wiza pobytowa
Wiza jest zezwoleniem wydanym cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych, obowiązujących Rzeczypospolitą Polską.
Wiza uprawnia cudzoziemca do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z Polski w czasie, celu i na warunkach w wizie określonych.
Wizę pobytową wydaje się jako wizę jednolitą lub krajową.
Wiza pobytowa jednolita uprawnia do jednego lub większej liczby wjazdów, pod warunkiem, że ani długość ciągłego pobytu, ani całkowita długość kolejnych pobytów na terytorium państw obszaru Schengen nie przekraczają 3 miesięcy w ciągu każdego okresu 6 miesięcy liczonego od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium.
Wiza pobytowa krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące i nieprzekraczających łącznie roku w okresie ważności wizy.
Wiza pobytowa krajowa w celu wykonywania pracy może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.
Wizę pobytową jednolitą oraz wizę pobytową krajową wydaje lud odmawia jej wydania, polski konsul poza granicami kraju.
Wizę pobytową krajową w celu wykonywania pracy wydaje lub odmawia jej wydania, polski konsul poza granicami kraju, właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca.

1.Wizę wydaje konsul.
2. Wizę w trybie szczególnym lart.33 ustawy/ wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca: dot. cudzoziemca, wobec którego zachodzą okoliczności przemawiające za odmową udzielenia wizy, jeżeli zaistniała wyjątkowa sytuacja wymieniona w ustawie.
3. Wojewoda wydaje wizę tylko w przypadku:
małoletniego urodzonego na terytorium RP, którego przedstawiciel ustawowy przebywa w Polsce na podstawie wizy.
4. Wojewoda przedłuża wizę tylko w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od woli cudzoziemca i niemożliwych do przewidzenia w chwili wydania wizy przez konsula.
5. Wizę można przedłużyć tylko jeden raz,
Okres pobytu na podstawie wizy nie może przekraczać:
- 3 - mcy w okresie 6 m-cy w przypadku wizy jednolitej licząc od dnia pierwszego wjazdu,
- 1 roku w przypadku wizy krajowej.
Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekroczyć okresu pobytu przewidzianego dla wizy jednolitej lub krajowej.

Wniosek o przedłużenie wizy składa się na co najmniej:
· 7 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie jednolitej, 14 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie krajowej.
Przedłużenie wizy pobytowej przez wojewodę możliwe jest jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu przez cudzoziemca łącznie wszystkich wymienionych niżej warunków:
• Za przedłużeniem wizy przemawia ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne;
• Zdarzenie, które stanowi podstawę ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiło niezależnie od woli cudzoziemca i nie było możliwe do przewidzenia w chwili wydania wizy przez konsula;
• Okoliczności sprawy nie wskazują, by cudzoziemiec miał zamiar zmienić deklarowany przy wjeździe charakter swojego pobytu w Polsce;
• Wobec cudzoziemca nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 34 lub w art. 35 pkt 1 6.ustawy o cudzoziemcach.
Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o przedłużenie wizy, co najmniej 7 dni przed upływem terminu ważności wizy jednolitej lub co najmniej 14 dni przed upływem terminu ważności wizy krajowej.
Przedłużenie wizy następuje jednokrotnie przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy pobytowej.
Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Oryginały składanych dokumentów do wglądu.

Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami.

Wymagane dokumenty:
· wniosek o udzielenie wizy,
· 2 aktualne kolorowe fotografie owym. 4,5 cm. X 3,5 cm. przedstawiające osobę patrząca na wprost,
· poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy,
·ważny dokument podróży /1kserokopia/
· dokumenty potwierdzające zamierzony cel i okoliczności planowanego pobytu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ubezpieczenia zdrowotnego.
Wydanie i przedłużenie wizy nie podlega opłacie skarbowej.
6. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
7. Oryginały składanych dokumentów do wglądu.
8. Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
9. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami.
10. Pełnomocnictwo: cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
W toku prowadzonego postępowania cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracji na dokladne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca